Готов е Проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. Той е публикуван на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, и подлежи на обществено обсъждане до 30 декември 2018 г.
 
Проектозаконът предвижда преброяването на земеделските стопанства да се извърши в периода от 1 септември до 18 декември 2020 г. чрез анкетиране. 
 
До 18 септември земеделският стопанин може да предостави онлайн своите данни с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник.
 
В оставащия период до 18 декември преброяването ще се случва на място. Данните ще се събират от анкетьор чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството. Проектът планира попълване на въпросник на хартиен носител или онлайн въвеждане на преносимо електронно устройство.
 
Целта на преброяването е да даде обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства, юридическия статут, използването на земеделската земя. Други характеристики ще бъдат отглежданите селскостопански животни, работната сила, биологичното земеделие, сградите за животни и управление на оборския тор.
 
На всеки 10 години се провежда такова преброяване на земеделските стопанства по препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO). То е най-голямото изчерпателно статистическо изследване в областта на земеделието.
 
Статистическите данни, събрани от всички държави-членки на ЕС, ще дадат ясна картина за структурата на земеделските стопанства. Тя ще определи насоките за развитие на селскостопанската политика на Общността и в частност на българското земеделие.