Правителството одобри отчета за дейността през 2012 г. на Държавен фонд „Земеделие” ( ДФЗ ) и Разплащателната агенция.

Разходите, направени от Разплащателната агенция, са финансирани от Европейския съюз и такива, поети от националния бюджет. В европейското финансиране се включват разходи по Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство. В разходите, финансирани от националния бюджет, са включени националните доплащания към директните плащания, част от пазарните мерки, както и националното съфинансиране към ЕЗФРСР и ЕФР.

 

По 22 нефинансирани договора по САПАРД за одобрени и реализирани проекти, по които са изпълнени всички условия за допустимост на плащането, през 2012 г. са изплатени средства от бюджета на ДФЗ на стойност 11 524 122,76 лв. Във връзка с промените в ПМС №40/2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по програма САПАРД и за възстановяването им, ДФЗ изплати финансови средства за ДДС в размер на 1 545 571,01 лв., съответстващи на изчислената и изплатена след 31.12.2009 г. допустима финансова помощ по седем публични проекта, останали неразплатени до датата на приключване на програмата. Съгласно акредитираните процедури, дирекция САПАРД приема, обработва и изчислява допустимата финансова помощ по мярка 11 „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазване на околната среда” за целия договориран период (до 2012 г.). Агроекологичните плащания са в размер на 1 061 998,85 лв., от които 868 967,86 лв. са средства от ЕЗФРСР и 193 030,99 лв. е национално съфинансиране към ЕЗФРСР.

 

През кампания 2012 бяха приети над 125 000 заявления за директни плащания общо по всички схеми и мерки за директни плащания. По СЕПП бяха приети 84 078 заявления с декларирана площ над 3,6 млн. ха. Общо изплатените средства възлизат на 1 156 827 720,22 лв., от които 764 282 560,15 лв. са от ЕФГЗ, 111 960 231,58 лв. – от ЕЗФРСР, 24 772 057,49 лв. представляват съфинансиране от националния бюджет към ЕЗФРСР и 255 812 871 лв. са националните доплащания към директните плащания.

 

По Програмата за развитие на селските райони ( ПРСР ) през 2012 г. са приети 8971 заявления за подпомагане. Размерът на заявените субсидии е 1 620 290 310,59 лв., а общо заявените разходи са 2 060 860 993,82 лв. През 2012 г. по ПРСР са подписани 6964 договора със стойност на субсидиите в размер на 1 112 661 306,85 лв. От стартиране на програмата до края на 2012 г. е договорен 74,66% от общия бюджет по ПРСР и 74,32% от средствата от ЕС, съответно в размер на 4 716 979 764,36 лв. и 3 784 013 940,14 лв. Оторизираните средства през 2011 г. и 2012 г. за всички мерки от ПРСР, вкл. прилаганите от дирекция „Директни плащания”, са 740 517 106,92 лв. или 44% за 2011 г. и 926 530 446,76 лв. или 56% за 2012 г.

 

Оторизираните средства през периода 2007-2011 г. спрямо 2012 г. (всички мерки от ПРСР, вкл. прилаганите от дирекция „Директни плащания”) са 1 940 313 993,79 лв. или 68% за 2007-2011 г. при 926 530 446,76 лв. или 32% за 2012 г. Оторизираните средства по ПРСР, в т.ч. всички мерки, възлизат на 926 530 446,76 лв., като средствата от ЕЗФРСР са 745 451 457,07 лв., а съфинансирането от националния бюджет към ЕЗФРСР - 181 078 989,69 лв. Предприети са действия за значително увеличаване на процента на усвояемост на средствата по програмата – децентрализация на процеса на оценка и контрол по някои от мерките по ПРСР, опростяване на процедурите по изплащане на финансовата помощ и намаляване на изискуемите документи, опростяване и оптимизиране на процедурите за обработване на заявленията за подпомагане и заявките за плащане, подпбряване на комуникацията с бенефициентите и преструктуриране на оторизиращата дирекция по ПРСР.

 

Изплатените през 2012 г. суми по линия на селскостопанските пазарни механизми възлизат на 80 615 327,21 лв., от които 74 742 541,05 лв. са осигурени от ЕФГЗ, 4 851 188,30 лв. представляват национално съфинансиране, а плащанията за млечни квоти са в размер на 1 021 597,86 лв.

 

Наредените плащания на субсидии за периода по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” са в размер на 30 617 395,66 лв. Наредените плащания на субсидии за периода от стартиране на програмата до 31.12.2012 г. са на стойност 55 416 223,40 лв.

 

Кредитната схема на ДФЗ за инвестиции в селското стопанство е с три основни направления - „Растениевъдство”, „Животновъдство” и „Техническо обезпечаване”. За периода са одобрени седем проекта на стойност 3 086 940 лв., от тях финансирани, респективно рефинансирани, са шест. Предоставените кредитни средства са в размер на 347 890 лв., в т. ч. 22 450 лв. траншове по финансирани проекти от минали години. По одобрени проекти от минали години през 2012 г. са предоставени капиталови субсидии в размер на 4780 лв. и субсидии за покриване на разходи за лихви в размер на 1 394 744 лв. Към началото на годината в ДФЗ е администриран кредитен портфейл от 593 кредита с остатъчен дълг в размер на 112 908 184 лв. В разглеждания период са постъпили плащания в размер на 56 692 896 лв., в т. ч. по главница 54 344 876 лв. и лихвени плащания на стойност 2 348 020 лв. През отчетния период са погасени 302 кредита и са отпуснати 387 нови на стойност 55 977 746 лв. Към 31.12.2012 г. администрираният кредитен портфейл се състои от 678 кредита с остатъчен дълг в размер на 114 541 054 лв.

 

По всички действащи 32 краткосрочни схеми за подпомагане са обработени 15 524 договора и анекса на земеделски производители. От тях 14 037 земеделски производители са финансирани, а 1487 са разсрочили кредити за закупуване на фураж и/или фуражни компоненти, получени през 2008 г., 2009 г. и 2010 г. Общо договореният и изплатен ресурс по мерките на краткосрочно кредитиране и субсидиране е 59 202 564 лв. Изплатените средства под формата на субсидии са 44 861 898 лв., което означава близо 60% ръст на усвоените субсидии спрямо предходната година. Изплатените средства под формата на кредити са 14 340 666 лв., което сочи ръст на усвоените кредити спрямо предходната година от 30%. Подпомагането на сектор „Животновъдство” възлиза на 36 079 783 лв., с ръст на подпомагане спрямо предходната година 52 на сто. Подпомагането на сектор „Растениевъдство” е на стойност 23 122 781 лв., с ръст на подпомагане спрямо предходната година 44 %.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!