Дългата и болезнена сага на 100-те млади фермери с проекти по мярка 112 от ПРСР за създаването на стопанства е на финала. Припомняме, че фермерите с разсадници преживяха една кошмарна година, заради грешки на администрацията и не получиха пари за реализирани вече проекти. Причината беше, че в момента на кандидатстване, бяха променени правилата относно изискваните документи и така голяма част от стопаните не разбраха, че им трябва удостоверение от ИАСАС. Тези, които все пак го набавиха по невероятен начин в последната секунда, също бяха отрязани от финансиране.

След изтощително оплакване по всевъзможни институции и ангажиране на вниманието дори на политици, евродепутати и експерти от ЕК, младите фермери съобщават, че половината от тях ще получат пари за проектите си, но много по-малко, тъй като всякакви срокове за европейско финансиране са безвъзвратно изгубени и ще се бърка от държавната хазна.

Преди развръзката се стигна и до скандални куриози, които показаха слабостта и невежеството на институциите. Един от многото примери беше с младеж от Бяла Черква, който получи първия транш от субсидирането на проекта, а след това ДФЗ го "зарадва" с писмо,  в което пишеше, че ако в срок от една седмица не върне парите ще бъде съден. Случаят, за който Фермер.БГ отдавна разказа не е единствен, но е показателен за работата на разплащателния орган.

ГЛЕДАЙ ИНТЕРВЮ С ИЗП.ДИР. НА ДФЗ СВЕТОСЛАВ СИМЕОНОВ
В крайна сметка администрацията призна грешката и си и вместо да плати на всички обидени стопани им изпарати проверяващи. В началото на годината инспектори от регионалните подразделения на ИАСАС обикаляха по стопанствата и брояха стръкчетата от останалите растения в разсадниците. И какво се оказа? Голяма част от стопаните се бяха отказали от разсадниците, тъй като нямаха финансиране повече от година и вежливо обясниха на проверяващите, че са зарязали земеделието, а не както съобщиха някои, че става дума за далавера и несъществуващи стопанства искали да получат евросредства.

Снощи УС на ДФЗ  реши да бъде предоставена индивидуална държавна помощ de minimis в размер на 7 500 евро (14 669 лв.) /минимално национално финансиране, а не европейско, което можеше да бъде 50 000 лв. / на 42-а земеделски производители, чиито проекти за създаване на разсадници с трайни насаждения и/или декоративни видове, включително акация не са получили субсидиране по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” или са получили субсидиране и то е било обявено за изискуемо от ДФЗ.

Решението се основава на Регламент (ЕО) № 1535/2007 г. на Комисията от 20 декември 2007 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти /ОВ L 337, 21.12.2007/, чл.12, ал.1, т.2 и ал.2, т.1, б. “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители. Мотивите за отпускането на тази помощ са свързани с необходимостта за предприемане на мерки за стимулиране на заетост сред младите хора в аграрния сектор.

„Помощта се дава само на производители, за които след съответните проверки на фонд „Земеделие” беше доказано, че са изрядни при изпълнението на проектите, но по различни причини към датата на кандидатстване не са притежавали издаден документ от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) за съответното производство,  в резултат на което подадените проекти са отхвърлени”, обясни пред Управителния съвет зам. министърът на земеделието и храните Светлана Боянова.

Сумата в размер на 7 500 евро (14 669 лв.) ще се предоставя при наличие на следните обстоятелства:

-   земеделският производител не е ползвал друга помощ de minimis, с която да се надхвърли максималния размер предвиден за един бенефициер за период от три години -  7 500 евро (14 669 лв.);

-   с предоставянето на помощта, няма да се надвиши максималния кумулиран размер на помощи de minimis за страната от 23 115 000 евро за три данъчни години.

 

 

ОТ АРХИВА:

МЗХ и ДФЗ замазват грешките си към бенефициенти с държавни пари
Запознават европарламента с проблема на младите фермери с разсадници
ДФЗ си иска обратно парите от одобрени бенефициенти по мярка 112
Меглена Плугчиева: Бездушна и немaрлива администрация проваля фермерски проекти

© 2011 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!