ДФ „Земеделие“ одобри 121 проекта по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Одобрената субсидия е за общо над 34 млн. лв.

По подмярка 6.4.1: 90% от проектите за занаяти са аут

В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 270 проектни предложения с обща стойност на заявената субсидия от над 74 млн. лева. Разпределеният бюджет по процедурата е в размер на 58, 674 млн. лв.

Оценени за административно съответствие и допустимост бяха 182 проекта на стойност над 53 млн. лв. От тях до следващ етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, достигнаха 122 проекта. 

От тях одобрени за финансиране са 108 проекта на кандидати микропредприятия, оценени с не по-малко от 61 т., на обща стойност близо 30 млн. лева, както и 13 проекта на кандидати земеделски стопани на обща стойност над 4 млн. лева.

ДФЗ – РА започва изпращането на писма за подписване на договори с одобрените за финансиране проекти.