Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения за занаяти по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, съобщават от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ).

Приемът по новата Пчеларска програма започва от днес

От постъпилите 29 проекта 25 са преминали до оценка за административно съответствие и допустимост, а 4 не получават минималния брой точки за класиране. 

От 25-те проекта до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, достигат само два проекта. Оценителната комисия в ДФЗ е преценила, че 14 от недопуснатите проекти не съответстват на целите, заложени в процедурата. 

Въпросните 14 проекта са със заложени строително-монтажни дейности за обекти, чието функционално решение предполага използването им с туристическа цел като къщи за гости или за лично ползване от собствениците им. 

От останалите 9 проекта 7 са отхвърлени на други основания, а по още 2 се извършват допълнителни проверки.

На интернет страницата на ДФЗ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.

От Разплащателната агенция ще изпратят уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка.

В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ.

След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

От ДФЗ отново припомнят, че през настоящия програмен период 2014 – 2020 г. финансирането на къщи за гости със средства от ЕС е недопустимо. „Къщите за гости се превърнаха в нарицателно за лоши практики по ПРСР 2007 – 2013 г.“, обясняват от Разплащателната агенция.