На страницата на Министерството на околната среда и водите са публикувани проектозаповедите за обявяване на две защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000“, които обхващат ниските части на Рила. 

Плащанията по НАТУРА 2000 започват от 4 май 2020 г.

Едната зона е „Рила буфер” и е определена за опазване на дивите птици, а другата е „Ниска Рила” – за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Защитените зони попадат в териториалния обхват на 14 общини – Благоевград, Белица, Разлог, Симитли, Якоруда, Бобошево, Дупница, Рила, Сапарева баня, Белово, Велинград, Долна баня, Костенец, Самоков.

Проектозаповедите са на разположение и в административните сгради на Регионалните екоинспекции в Благоевград, Перник, София и Пазарджик.

До един месец се приемат мотивирани писмени становища, възражения и предложения, припомнят от администрацията на екологичното министерство.

На сайта на ведомството е на разположение интерактивна карта, на която всеки може да направи справка кои територии попадат в защитените зони по Натура 2000.