Държавен фонд “Земеделие” ще започне изплащането на субсидиите по мярка 12 „Натура-2000” и Рамковата директива за водите” от 4 май. Това става ясно от индикативния график за директните плащания през 2020 г., който Агри.БГ публикува ексклузивно.

Индикативен график 2020 за директните плащания по дати в аванс

По мярка 12 се подпомагат земеделски стопани, които стопанисват земеделски земи, включително ливади и пасища от горски територии, в обхвата на защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие и за които има издадени заповеди за тяхното обявяване.

Подпомагането по тази мярка се предоставя под формата на годишно плащане на хектар. Компесаторното плащане е за направени разходи и претърпени загуби на земеделски стопани, които спазват забраните и ограниченията за земеделска дейност, разписани в заповедите за обявяването на защитените зони.

Планират ново разширяване на Натура 2000

Право на подпомагане по мярката имат фермери, заявили минимален размер на ползваната площ за подпомагане от 0.3 ха, при минимален размер на парцела от 0.1 ха. Като за заявените площи се спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Тази година амбицията на ДФЗ и на ресорното ведомство е да преведат парите към стопаните близо 13 дни по-рано, спрямо миналата година.

През 2019 г. ДФЗ изплати 43,626 млн. лева по мярката на 11 386 земеделски стопани. Парите потеглиха по сметките на фермерите на 17 май 2019 г.