Земеделското министерство обяви началото на прием на проектни предложения по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Вижте страховете на бизнеса за новата година

Бюджетът по подмярката е 15,646  млн. лв. Подпомагането е насочено към повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в стопанствата им, уточниха от ведомството.

По процедурата могат да кандидатстват висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научните институти, Държавно предприятие „Научно-производствен център“ или опитни станции, създадени съгласно Закона за Българската академия на науките.

Безвъзмездната финансова помощ се осигурява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства.

Има определен целеви бюджет за кандидати висши училища, научни институти и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), за провеждане на курсове и семинари, свързани с предотвратяване или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка - включително и подобряване на биосигурността в стопанството в размер на 6 млн. лв.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване.

Подаването на формуляра и на придружителните документи става чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения по Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, който е 16 март 2020 г.

Допълнителните въпроси могат да се задават само на електронната поща: [email protected], като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване. Те не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg. 

Задължително условие за подаване на проекти по подмярката е да се изпълняват на територията на България.