Към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) да се създаде Национална здравноосигурителна каса, която да осъществява задължително здравно осигуряване на селскостопанските животни. Касата може да функционира на принципа на споделената отговорност между държавата и стопаните като „взаимоспомагателен фонд“, препоръчват на Министерството на земеделието от Центъра за оценка на риска по агрохранителната верига (ЦОРХВ).

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

В свой доклад експертите определят сегашния механизъм за обезщетения на стопаните на принудително унищожени животни при ликвидиране на огнища от заразни болести като неефективен. Затова предлагат да се обмисли възможността за задължително застраховане на животните и/или създаване на здравно осигурителна каса към ДФЗ.

Тази каса трябва да има статута на законова институция с устав и със съответните права и задължения и да осъществява дейността си съгласно българското законодателство.

Управлението и административното ръководство на касата трябва да се осъществява от управителен съвет. Активите, капиталът и източниците на финансиране следва да бъдат от:

•    Трансфер на средства от държавния бюджет за финансиране на болестите от държавната профилактична програма;
•    Трансфер на средства от фондовете на Европейската общност за борба с някои болести по животните;
•    Финансови средства получени като кредит или заем;
•    Доброволни дарения от физически или юридически лица от страната и чужбина;
•    Такси събирани от собствениците на животни;
•    Приходи от финансови инвестиции или от продажбата на активи;
•    Други източници, незабранени от закона.

Застрахователните плащания трябва да покриват не повече от общия размер на разходите за отстраняването на преките загуби и да не са свързани с определяне на вида или количеството на бъдещото производство. Не се допуска двойно обезщетяване в резултат на комбинирането на средствата от Касата с други финансови инструменти, включително с частни застрахователни схеми. 

Необходимо е също разработване на обективни критерии за оценка нивото на биосигурност на животновъдните обекти в България

От Центъра препоръчва още на Министерството на земеделието в новия програмен период да разработи и приложи схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии в областта на застраховането на селскостопанските животни срещу заразни болести. 

В доклада на ЦОРХВ се разглежда как този въпрос е уреден в другите държави членки. Преобладаващият механизъм в тях е чрез здравноосигурителни фондове. А през последните години се забелязва тенденция за увеличаване дяла на частното осигуряване и застраховане на животните спрямо държавните фондове, допълват авторите на проучването.