Министерството на земеделието и храните обявява процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 
Приемът на заявления ще започне на 15 февруари 2016 г. Крайният срок за подаване на заявления за предоставяне на финансова помощ е краят на работния ден на 31 май 2016 г. 
 
Помощта по подмярка 19.2 по тази покана ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. и може да получи подкрепа и от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд чрез:
 
1. Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020 г. 
2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. 
3. Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 г. 
 
В рамките на тази покана не е включена подкрепа от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и няма да се осъществява подбор на местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ.
 
Бюджетът за този прием по подмярка 19. 2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” е както следва:
 
1. от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в размер на левовата равностойност на 60 108 917 (шестдесет милиона и сто и осем хиляди деветстотин и седемнадесет) евро.
 
2. от Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020 г. в размер на левовата равностойност до 38 057 831 (тридесет и осем милиона петдесет и седем хиляди осемстотин тридесет и едно) евро.
 
3. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. в размер на левовата равностойност на 49 749 189 (четиридесет и девет милиона седемстотин четиридесет и девет хиляди сто осемдесет и девет) евро. 
 
4. oт Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 в размер на левовата равностойност на 16 194 233 (шестнадесет милиона сто деветдесет и четири хиляди двеста тридесет и три) евро по приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“ и 37 786 543 (тридесет и седем милиона седемстотин осемдесет и шест хиляди петстотин четиридесет и три) евро по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж за малки и средни предприятия“.