От 1 юли 2022 г. стартират приеми по две схеми за подпомагане във връзка с напълно или частично унищожената от градушка в община Садово реколта, съобщават от ДФ „Земеделие” (ДФЗ). До 8 юли засегнатите земеделци могат да подават своите заявления.

Решено: Стрелбата по градоносни облаци ще е с предимство пред гражданската авиация

Земеделските производители със 100 % пропаднали площи ще бъдат подпомогнати чрез държавната помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия”.

Стопаните с частично пропаднали площи ще получат финансова подкрепа чрез минимална помощ de minimis. Документи и по двете схеми се подават в Областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по седалището на едноличния търговец и/или юридическото лице. 

Предвидената помощ за стопаните, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали ввследствие на градушката в Садово, е в размер на 300 000 лв. Срокът за изплащане на средствата е до 22 юли 2022 г.

Допустимият за подпомагане максимален финансов ресурс е в размер до 80 % от действителните разходи за отглеждане на дадена култура през съответната стопанска година. Ставките по култури са определени от Министерство на земеделието на база технологични карти за отглеждане на съответните култури. Съгласно схемата на помощта земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане. 

По данни от Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив, 100% пропадналите площи, заети със земеделски култури (зърнени, маслодайни, зеленчуци и други), за които са издадени констативни протоколи, са 633,7 дка полски култури. 

Утвърденият финансов ресурс по помощта de minimis за частично пропадналите площи е 400 000 лв. Общият размер на средствата по схемата, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи, е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години. 

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават протоколи от общински служби или OДЗ – Пловдив за щети под 100% пропаднали площи със земеделски култури през 2022 г. в област Пловдив, община Садово от паднала на 31 май тази година градушка. Размерът на частично пропадналите площи е 2 844.4 дка, заети с плодове, зеленчуци и зърнени култури.

Указанията за кандидатстване и по двете схми са публикувани на сайта на ДФЗ.