Предстои да отпаднат част от забраните и ограниченията, които сега се прилагат за земеделските дейности в защитените зони от европейската мрежа Натура 2000.
 
 
Това стана ясно от проект за промени в Закона за биологичното разнообразие, който Министерството на околната среда и водите (МОСВ) публикува за обществено обсъждане.
 
„Забрани и ограничения ще бъдат включвани само по необходимост и по преценка на министъра на околната среда и водите. Директивата за Местообитанията не изисква от държавите членки въвеждането на забрани за дейности в защитените зони“, изтъкват мотивите към проекта.  
 
Според експертите на екоминистерството практиката показва, че политика на забрани и ограничения по-скоро създава негативно отношение в заинтересованите към опазването на природата. В други държави членки на ЕС такъв подход не се прилага.
 
 
Задължението за включване на забрани ще отпадне от закона. То ще бъде заменено с възможност за въвеждане на ограничения, като това ще става по изключение и по преценка на министъра на околната среда и водите.
 
Ще бъде приет нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в страната, като ще се въведе задължително разработване на планове за управление на регионално ниво. Както е известно европейска мрежа за опазване на биоразнообразието у нас обхваща около 30% от територията на страната.
 
Общественото обсъждане на проекта за изменение на закона ще продължи до 8 февруари. МОСВ очаква, че промените ще бъдат приети от парламента и ще влязат в сила още през първото полугодие на тази година.