Миналата седмица дойде ред на фермерите в югозападната част на Франция да излязат на улицата, за да протестират срещу въвеждането на нови карти на районите, които са изправени пред значителни природни ограничения (ANC), пише проф. Алън Матюс.
 
 
(В ЕС се предвижда специално подпомагане на земеделските стопани, които работят в трудни природни условия. Планинските области са пример за това, но съществуват и други – с ниски температури, сухота, излишна почвена влага, ограничен дренаж на почвата, неблагоприятен състав и каменистост, плитки дълбочини на вкореняване, лоши химични свойства на почвите, стръмни склонове. Една област влиза в категорията ANC, за която пише проф. Матюс, ако тези условия съществува върху поне 60% от територията й. – бел. ред.)
 
Години наред Европейската сметна палата критикуваше държавите-членки за определянето на тези територии без съответните документи (по-рано те се наричаха междинни райони на районите в по-неблагоприятно положение).
 
Освен това Сметната палата стигна до заключението, че държавите-членки често имат много различни интерпретации на критериите за определяне на районите, като в предишни периоди са включвани не само природни, но също и социално-икономически и биофизически критерии, а по този начин са подкопавани общите условия за конкуренцията в рамките на единния пазар.
 
 
 
В Регламент (ЕО) № 1698/2005 за развитие на селските райони беше постигнато съгласие, че социално-икономическите критерии вече няма да се използват за обозначаване на междинни райони в по-неблагоприятно положение и беше договорено нов начин на определяне на тези области.
 
Съветът обаче не можа да постигне съгласие относно прилагането на новите критерии и поиска от ЕК да направи предложение за промени в системата за плащанията и определянето на районите, която да се прилага от 2010 г.
 
ЕК прикани Съвместния изследователски център да предложи набор от биофизични показатели, които след това да бъдат проверени от страните-членки за тяхната приложимост. 
 
След като се увери, че картографирането на районите въз основа на тези критерии е осъществимо, Комисията включи в своето предложение за реформа на ОСП през 2013 г. критериите, въз основа на които ще се определят ANC. 
 
По това време беше въведена и така наречената фина настройка по темата. Идеята беше, че от зоната на ANC, определена с помощта на биофизически критерии, трябва да се изключат областите, в които човешката намеса е преодоляла неблагоприятните природни условия. Въпреки че нито Съветът, нито Парламентът на ЕС бяха особено съгласни, предложенията на ЕК в крайна сметка бяха приети с някои малки изменения в Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
 
Имаше и добра новина. Въпреки че по принцип новите зони на АНК трябваше да бъдат приложени към представените програми за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., беше прието, че ще е необходимо време на страните-членки да извършат тази работа. Беше разрешена дерогация до 2018 г. 
 
 
 
Член 31, параграф 5 позволи на държавите членки да продължат да извършват плащания на земеделски стопани, които са получавали субсидии за районите в по-неблагоприятно положение съгласно предишното по-широко определение в периода 2014-2020 г. 
 
Въпреки това, за земеделските стопани, които вече няма да отговарят на условията за плащания съгласно новите критерии за ANC, тяхното плащане през 2018 г. и по-късни години следва да бъде намалено прогресивно за период от най-много четири години. 
 
Например, през 2018 г. плащанията трябваше да бъдат фиксирани на не повече от 80% от средното плащане, определено в програмата за районите в по-неблагоприятно положение за междинните райони за периода 2007-2013 г. и щяха да приключат през 2020 г. на не повече от 20% от тази сума. 
 
Това означаваше, че новите карти трябваше да бъдат одобрени до края на 2017 г. - началото на 2018 г., така че земеделските стопани да са наясно, когато през май 2018 г. кандидатстват за плащанията си за тази година.
 
Одобрението на новите карти на АNC на ниво EК не е тривиално. Страните-членки трябва да изпратят своето предложение до ГД "Земеделие и развитие на селските райони", което след това се оценява от Съвместния изследователски център (за биофизично разграничаване) и от ГД "Земеделие и развитие на селските райони" за фината настройка.
 
 
 
След одобряването на наименованието се изисква промяна в националната или регионалната Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Това изменение следва да бъде представено, преди страните-членки да извършат разходите, за да може тези разходи после да бъдат възстановени. Тъй като страните-членки влизат наново в картографирането, ЕК се опасяваше, че ще се получи лавина от заявления за наименования в края на срока, която би затруднила процеса на одобряването – необходимо, за да могат земеделските стопани да получат парите си през 2018 г.
 
Последва нова промяна, този път в Регламент (ЕО) № 2393/2017 за селскостопанските разпоредби на Омнибус, като в съответният член 31, параграф 5, датата на дерогацията се измести с една година - до 2019 г. Това означава, че държавите членки са си дали още една година, за да приключат с картографирането.
 
Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" представи актуализираната картография през декември 2017 г. и настъпи отрезвяване. Само шепа страни - Швеция, Финландия, Румъния, Хърватия, Естония и Латвия, са завършили картографирането и са одобрили новите наименования на трудните райони.
 
 
Друга интересна особеност на картата е, че тя показва, че Brexit вече е настъпил. Регионите във Великобритания посочиха, че вече не работят по преоценката, защото към 2019 г. страната вече няма да бъде част от ЕС. Независимо от това, за периода до края на 2020 г., съгласно приетите от Съвета директиви за преходния период, се очаква Обединеното кралство да прилага правилата и разпоредбите на ОСП и да направи същите плащания по ОСП за фермери.
 
Новата географска карта показва мащаба на задачата, която трябва да бъде до края на 2018 г. А протестите във Франция трябва да ни напомнят, че завършването на това упражнение е политически натоварено във всички страни-членки. 
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!