Европейската комисия (ЕК) представи мащабен план за възстановяване след пандемията от Covid-19 на 27 май 2020 г. Комисията предложи да се увеличат наличните средства за подпомагане на земеделските стопани и селските райони, с цел развитие и изпълнение на европейската зелена сделка, новата стратегия „От фермата до трапезата“, както и стратегията за биоразнообразието.

Кой как разпределя директните си плащания?

ЕК публикува въпроси и отговори по финансовата част на Общата селскостопанска политика (ОСП). Като в тях беше представено и предложението на Комисията за финансиране на ОСП след 2020 г. 

Анализаторът от Trinity College проф. Алан Матюс обяснява подробно какво означават цифрите, цитирани от ЕК за земеделските производители в бъдещата ОСП.

Предистория в детайли

Председателството на Съвета проведе редица преговори с Европейския парламент (ЕП) и Комисията. Срещите се състояха през август и септември 2020 г. А целта на политиците беше да се опитат да постигнат споразумение относно 7-годишния период на многогодишната финансова рамка (МФР). Идеята е до края на месец октомври да се постигне споразумение, но според преговарящите в ЕП дискусиите не вървят според очакваното, пише проф. Матюс в своя анализ.

От своя страна ЕП излезе с процедура, която в случай на липса на споразумение, предвижда план за действие при извънредни ситуации. Той ще позволи на новите мерки да започнат да функционират точно от 1 януари 2021 г., стъпвайки на бюджета за 2020 г. 

Успоредно с това е в ход процедурата за одобряване на годишния бюджет на ЕС за 2021 г. Този процес се усложнява значително от липсата на общо споразумение за новата МФР. Тук е важно да се постигне споразумение, тъй като така ще се определи наличното финансиране за директни плащания по ОСП през 2020 г., както и разходи за развитие на селските райони през 2021 г. Последният преглед на състоянието на преговорите по проектобюджета за 2021 г. беше на 8 септември, като предложението на Комисията дойде още през юли. 

Това е и първият бюджет, предложен от ЕК под ръководството на Урсула фон дер Лайен. Той има за цел да отрази шестте политически приоритета, определени от фон дер Лайен - европейската зелена сделка; дигиталната ера на Европа; икономика, която работи за всички; популяризиране на нашия европейски начин на живот; по-силна Европа в света и нов тласък за демокрацията.

Фермери, кажете какви екосхеми искате

Още малко детайлизиране

Предложението на ЕК за бюджета за 2021 г. определя бюджетни кредити на стойност 166,7 милиарда евро за поети задължения и 163,5 милиарда евро за плащания. Очаква се инструментът за възстановяване на ЕС от следващо поколение да засили ключовите програми с допълнителни 211 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения като целеви приходи в бюджета за 2021 г. Като цяло през 2021 г. се очаква чрез бюджета да бъдат усвоени 378 милиарда евро, допълнени от до 133 милиарда евро заеми за държавите членки.

Тъй като съгласно Договора Комисията е задължена да представи своя проектобюджет преди 1 юли и поради факта, че до тази дата не е постигнато споразумение за МФР 2021-2027, ЕК основава своя проектобюджет на предложението си за засилена МФР, издадено на 27 май 2020.

Окончателните заключения на Европейския съвет бяха постигнати по-късно през юли 2020 г., така че не са отразени в проекта на Комисията. Тези заключения на EUCO променят цифрите за ОСП спрямо тези, предложени от Комисията. Очаква се Комисията да обяви измененията, които впоследствие да адаптира проектобюджета за 2021 към състоянието на МФР преди края на октомври.

Стигнахме до цифрите

 

Източник: ЕК


Тази таблица показва ключовите суми в проектобюджета за 2021 г. на ЕК, въз основа на нейното предложение за МФР от май 2020 г. ОСП е част от функция 3 - Природни ресурси и околна среда във финансовата рамка. Очаква се тази позиция да допринесе съществено за новата Зелена сделка и включва финансирането за Фонда за справедлив преход (JTF). По-конкретно, този фонд трябва да осигури около половината от общия бюджет за периода 2021-2027 г., предназначен за борба с изменението на климата, въпреки че начинът, по който Комисията предлага да изчисли този принос , беше силно критикуван, коментира Матюс.

Общият бюджет на ОСП в проектобюджета за 2021 на Комисията е 55,8 милиарда евро за поети задължения, от които 40,8 милиарда евро ще бъдат изразходвани за интервенции на  Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 15,0 милиарда евро за ангажименти за развитие на селските райони на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Както споменахме по-рано, ще има корекция в този бюджет, както следва - добавят се 164,32 милиона евро към вътрешните тавани на ЕФГЗ за свързаните с пазара разходи и преки плащания и 421,34 милиона евро към бюджета на ЕЗФРСР.

Друг момент, който трябва да се отбележи, е, че гласуваните бюджетни кредити са много близо до тавана на МФР, оставяйки много малък неизползван марж в случай на непредвидени обстоятелства. Маржът за непредвидени разходи е 215 милиона евро. Това едва ли би било адекватно в случай на значителни смущения на селскостопанските пазари, ако в края на тази година “няма сделка” по отношение на Брекзит. 

Европейският съвет в заключенията си за МФР включва резерв за корекция на Брекзит в размер на 5 милиарда евро като специален инструмент извън МФР. Това ще се използва за противодействие на непредвидени и неблагоприятни последици в държавите членки и секторите, които са най-силно засегнати. Но и би било източник на финансиране за подкрепа на земеделските производители, ако се окаже необходимо.

Нуждите на ЕФГЗ са доминирани от разходите за директни плащания на земеделските производители. През финансовата 2021 г. директните плащания се определят от националните тавани за съответната календарна година на текущата МФР, след като се вземат предвид трансферите, съобщени от държавите членки между ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

Държавите членки уведомиха за трансфери от 1,172,385 милиона евро от ЕФГЗ към ЕЗФРСР и 418,457 милиона евро от ЕЗФРСР към ЕФГЗ, което доведе до нетен трансфер от ЕФГЗ към ЕЗФРСР в размер на 753,928 милиона евро. Това се приспада от подтавана на ЕФГЗ за 2021 г. и е отразено в ревизираните национални тавани за 2020 г., определени в Делегирания регламент на Комисията 2020/756 за изменение на приложения II и III от Регламента за директните плащания от 2013 г.

Необходима беше финансова дисциплина ...
Подтаванът на ЕФГЗ за 2021 г. в предложението на Комисията, представен по този начин, е по-малък от размера на финансирането, необходимо за разходите на ЕФГЗ, когато са включени целевите национални тавани за директни плащания. Когато това се случи, Комисията трябва да използва механизма за финансова дисциплина, за да намали сумите, налични за директни плащания. В предложението за бюджет на Комисията преките плащания са намалени с около 160 милиона евро, за да се адаптират нуждите на ЕФГЗ към наличното нетно салдо за ЕФГЗ. Това би представлявало намаление с 0,42% в директните плащания, които фермерите биха очаквали да получат тази година.

... докато ЕС не увеличи подтавана на ЕФГЗ
Както вече споменахме, продължава анализа си Матюс - ЕС увеличи подтавана на ЕФГЗ през 2021 г. с около 160 милиона евро в заключенията си от юли 2020 г., в сравнение с предложението на Комисията за МФР от май 2020 г. Точно такъв е размерът на намалението, което иначе би било необходимо при директните плащания, получени от фермерите по-късно тази година. Въпреки че трябва да изчакаме да видим как Комисията предлага да разпредели допълнителните ресурси на ЕФГЗ между свързаните с пазара разходи и директните плащания, можем да сме сигурни, че финансовата дисциплина няма да се прилага за по-нататъшно намаляване на плащанията на земеделските производители през 2020 г.

Финансиране на земеделския резерв
Разбира се, съгласно преходния регламент на ОСП, удължаващ правилата за 2014-2020 с още една година, преките плащания трябва да бъдат намалени чрез механизма за финансова дисциплина, за да се създаде „Кризисен резерв в селскостопанския сектор“ за 2021 г. в размер на 487,6 милиона. Въпреки това неизползваните бюджетни кредити от резерва за кризисни ситуации в бюджета за 2020 г. (478 милиона евро) ще бъдат пренесени в бюджета за 2021 г. Те ще бъдат използвани за възстановяване на разходите на бенефициерите на директни плащания, подлежащи на финансова дисциплина през 2021 г.

Финансирането от ЕЗФРСР се увеличи въпреки намаляването на МФР. Бюджетните кредити за поети задължения за ЕЗФРСР в проектобюджета за 2021 на Комисията възлизат на 15,0 милиарда евро, включително трансферът от ЕФГЗ. Изненадващо, въпреки че това е първата година от новата МФР, това е малко повече от нивото на бюджетните кредити по ЕЗФРСР в бюджета за 2020 г.

Комисията обосновава това предложение по следния начин.

Предложените преходни разпоредби за ОСП позволяват на страните-членки, които рискуват да изчерпят средствата от ЕЗФРСР през 2021 г., да вземат решение за удължаване на съществуващите си програми по ПРСР 2014-2020 г. до 2021 г. Разширените програми следват съществуващата правна рамка, но ще бъдат финансирани от разпределението на бюджета за 2021 г. 

Кой има право на глас за Стратегическия план?

За 2021 г. бюджетните кредити за поети задължения за ЕЗФРСР се основават на предположението, че всички държави членки ще се възползват от преходните разпоредби и съответно ще удължат своя втори стълб от ОСП 2014—2020 г. с една година. 

Финансирането от ЕЗФРСР не включва допълнителна помощ от финансовия инструмент „ЕС от следващо поколение“. ЕК предложи да се подкрепят разходите по ЕЗФРСР в многогодишната финансова рамка, чрез този инструмент, който ще бъде в размер на 16,5 милиарда евро по текущи цени. Целта е да се подкрепят селските райони при извършването на необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт. Въпреки това обаче спряганото финансиране не е включено в проектобюджета за 2021 г. Това означава, че заради своя преходен характер 2021 г. ще остане без това финансиране, като то ще започне през 2022 г., съгласно новите стратегически планове на ОСП.

Очаквайте следващата част на анализа на проф. Алан Матюс, където ще разберете по какъв начин Комисията по земеделие и развитие на селските райони приема проектобюджета.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.