Редица браншови организации поискаха промяна в Постановление № 142 за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

По-честна или по-нечестна нова ОСП за България?

Затова и Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление на Министерския съвет за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. Докато той бъде приет обаче, земеделци и НПО могат да дават само предложения.

Какво наложи промяната?

Съгласно предходното постановление в тематичната работна група (ТРГ), която е отговорна за разработване на Стратегическия план на България за Общата селскостопанска политика след 2020 г., с право на глас имат право да участват единствено неправителствени организации в обществена полза. 

Оказа се, че тази разпоредба автоматично елиминира възможността на браншовите организации в земеделието да се включат като пълноправни членове с право на глас. 

“Това изискване не отговаря на спецификите на сектор “Селско стопанство” в България, който е представен от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в частна полза. По този начин браншовите организации нямат право да бъдат част от тематичната работна група. Това от своя страна би могло да доведе до изкривяване и създаване на интервенции, които да са неподходящи за сектор “Селско стопанство” в новата ОСП, което, от своя страна, ще доведе до непостигане на целите, заложени в Стратегическия план”, коментираха браншови структури за Агри.БГ.

По думите им само при допускането на браншовите организации като пълноправни членове на ТРГ ще може да се гарантират процедури, адекватни за сектора.

“Намираме се във важен за България период, в който предстои изготвянето на Стратегическия план. От изключително значение е мнението и оценката на браншовите организации за правилното и обективно постигане на предложените в проекта на регламента цели. Земеделските производители предстои да се срещнат с редица предизвикателства като справяне с климата и осигуряване на продоволствена сигурност. В момента приоритет на държавата трябва да бъде създаването на възможно най-добра политика за “Селското стопанство” в новия програмен период. Допускането на представители на НПО от сектор “Земеделие”, доказали своя опит при създаването на политики в сектора, ще подпомогне работата на ТРГ, така че да не се допусне изкривяване на сектора”, категорични са браншовиците.

Пропускът осъзнаха и от ресорното ведомство, като в мотивите на земеделския министър Десислава Танева се казва:

„За да се избегне изкривяване на подпомагането и за да се разработят приложими на практика интервенции, е необходимо те да бъдат консултирани с реалния земеделски бранш, който е представен от юридически лица с нестопанска цел в частна полза“.

Асоциациите настояват и за възможност за участие с равен глас в бъдещия Мониторингов комитет.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.