На 27 юли ЕК прие държавите членки да могат да предоставят дерогация за референтната 2023 година от прилагането поотделно или в съвкупност на два стандарта за добро земеделско и екологично състояние на земята (ДЗЕС 7 и 8). 

Гласувайте: Какви са средните Ви добиви от пшеница за 2022 г.?

Два дни по-късно, на 29 юли, Регламентът за изпълнение 2022/1317 на Комисията за предоставяне на дерогации от Регламент (ЕС) 2021/2115 на ЕП и на Съвета по отношение на прилагането на стандарти 7 и 8 бе публикуван в Официален вестник на ЕС

Съгласно този регламент държавите членки могат да решат дали да приложат едногодишна дерогация на:

а) ДЗЕС 7 „Сеитбооборот върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода“; 
б) ДЗЕС 8, първото изискване „Минимален дял земеделска площ, предназначена за непроизводствени площи или обекти

  • Минимален дял от най-малко 4% от обработваемата земя на равнище земеделско стопанство, предназначена за непроизводствени площи и обекти, включително земя, оставена под угар;
  • Когато земеделски стопанин се ангажира да отдели най-малко 7% от обработваемата си земя за непроизводствени площи или обекти, включително земя, оставена под угар, в рамките на подобрена екосхема в съответствие с член 31, параграф 6, делът, с който се покрива спазването на настоящия стандарт за ДЗЕС, се ограничава до 3%;
  • Минимален дял от най-малко 7% от обработваемата земя на равнище земеделско стопанство, ако това включва също междинни култури или култури, които обогатяват почвата с азот, отглеждани без използването на продукти за растителна защита, от които 3% са земя, оставена под угар, или непроизводствени обекти. Държавите членки следва да използват тегловен коефициент 0,3 за междинните култури“. 

Държавите членки, които се възползват от дерогацията, посочена в първа алинея, буква б), гарантират, че тя се прилага изключително за земя, оставена под угар, а не за други непроизводствени обекти

Държавите членки гарантират, че обработваемата земя, която няма да бъде предназначена за непроизводствени площи в резултат на дерогацията, посочена в първа алинея, буква б), не се използва за отглеждане на царевица, соя или дървесни култури с кратък цикъл на ротация.

Останалите три изисквания съгласно стандарт за ДЗЕС 8, включително изискването за запазване на особеностите на ландшафта, остават приложими за референтната 2023 г. като предпазна мярка за постигане на основната цел на стандарта за подобряване на биологичното разнообразие в земеделските стопанства.

В срок от 30 дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент държавите членки, които решат да се възползват от дерогациите, уведомяват Комисията. Като се има предвид, че земеделските стопани вземат своите решения за сеитба за реколтата за 2023 г. още от лятото на 2022 г., решението за използване на дерогациите следва да бъде взето бързо, призовават от ЕК.