Община Добричка планира да улесни ползването на земеделска земя, за да насърчи употребата й, пише БТА. За целта институцията ще ускори идентификацията и актуването на общинските земеделски имоти, тъй като процесът все още не е приключил.

Танева за Закона за земята: Нужна е равнопоставеност

В общинската стратегия за управление на поземлената собственост до 2023 г. се предвижда да бъдат преодолени проблемите с многото маломерни, разпокъсани имоти и затревени и трудно достъпни парцели.

Ще се прилагат мерки, за да се увеличи срокът за отдаване под наем на земи с неблагоприятни характеристики и актуализация на наемните цени. 

В следващите няколко години Общината си поставя за цел да ограничи неправомерното превръщане на пасища в земеделски земи чрез разораване, както и да увеличи глобите при владеене на общински земи без основание или при използването им не по предназначение.

Усилията за насърчаване на ползването на земеделска земя целят да се увеличат приходите и да се подкрепи развитието на устойчиво и модерно земеделие.

Стратегическият план ще бъде обсъден на следващото заседание на Общинския съвет.

Поземленият фонд на Община Добричка е около 110 000 дка. Възмездно са предоставени над 17 000 дка, като интересът на земеделските производители е нараснал заради възможноста да получават финансово подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз (ЕС). Общината е събрала над 1 555 000 лв. приходи от наеми за земя, пасища и лозя през 2019 г.