Обсъдиха степента на организираност в сектор „Животновъдство“ във всяка една държава членка на Европейския съюз. Форумът се проведе в Брюксел, по време на заседание на експертна работна група по селскостопански пазари.
 
 
Възможностите и трудностите за сдружаване, други форми за коопериране прилагани от държавите членки, предоставяната по ПРСР помощ за създаване на организации на производители, както и предприеманите на национално ниво мерки за насърчаване на сдружаването, бяха само част от обсъдените проблеми.
 
По-голяма част от държавите членки, в това число и България, презентираха нивото на сдружаването на земеделските производители. Швеция, Финландия, Дания, Холандия и други страни-членки от ЕС-12 не прилагат режима на признаване на организациите на производители, въведен с Регламент 1308/2013, тъй като при тях традиционно функционират много силни кооперативи. В млечния сектор в тези страни през кооперативи се реализира до 97% от произвежданото мляко. 
 
 
От друга страна България и други нови държави членки докладваха за слаб интерес към създаване на организации на производители и изразиха необходимост от мащабно популяризиране на ползите от сдружаването и по-добре насочено подпомагане за неговото насърчаване. 
 
Европейската комисия заключи, че предстои още работа в посока повишаване нивото на сдружаване. И добави, че предвижда серия от мероприятия в тази посока, стартиращи със семинар за земеделските производители, на 28 ноември 2017 г. в Брюксел. През следващата година пък ще бъдат проведени семинари и в други страни-членки, с цел популяризиране на добрите практики. България изрази желание в страната ни също да се проведе такъв семинар.