В новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. се предвижда въвеждането ан нови определения като „истински фермер“, „млад фермер“, както и по-конкретно определяне на понятия като „земеделска площ“, „допустим хектар“ и други. Докъде обаче стигнаха преговорите на европейско ниво и къде сме ние?
 
 
Преди дни в Брюксел се проведе поредно заседание на Работната група по хоризонтални земеделски въпроси. По време на нея бяха обсъдени реформите в ОСП 2021-2027 г. Представен и дискутиран беше и ревизирания вариант на проекта на регламент относно стратегическите планове за новия програмен период. 
 
Основните дискусии, свързани с дефинициите, бяха фокусиране върху определенията за "истински фермер", "земеделска площ", "допустим хектар", "млад фермер", съобщи ОДЗ-Кюстендил. Нямаше консенсус по предложението на Председателството за добавяне в някои от целите на политиката фокус върху горите и горското стопанство. 
 
Повечето държави членки предложиха инструмента за устойчиво управление на хранителните вещества да бъде доброволен за прилагане. Мненията на държавите се разминаваха и относно прилагането на условността по отношение на малките фермери. България подкрепи изключването на малките земеделски стопани от условността, както и доброволното прилагане на инструмента за устойчиво управление на хранителните вещества като част от Системата за съвети в земеделието.
 
Страната ни, както и редица други държави членки приветстваха предложението на Председателството за повишаването на процента за обвързана подкрепа на 13%+2%, като някои дори изразиха подкрепа за неговото повишаване. 
 
Имаше обаче държави, които показаха несъгласие с промяната и поискаха постепенно премахване на този вид подкрепа, тъй като нарушава условията за конкуренция. В рамките на заседанието бяха обсъдени и промените в частта за секторните интервенции и развитието на сеслките райони. Дискусиите по ревизираните текстове продължават.
 
У нас вече премина първото обсъждане на подготвения SWOT анализ, който ще бъде част от Стратегическия план на страната ни. 
 
 

Следете темата на cap4us.fermer.bg