В Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 е заложена подкрепа за агроекологични дейности в различни направления на агросектора, заявиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). От министерството припомниха, че в новата ПРСР 2014-2020 са заложени гарантирани бюджети за всяка подмярка по вече очертаните мерки, което на практика означава, че средства, определени за конкретна подмярка, няма да се прехвърлят към друга.

 

Новата агроекологична мярка е с разширен обхват – агроекология и климат. „Мярката е насочена към опазване на биологичното разнообразие и предпазване на почвите и водите от замърсяване. В нея са включени две подмерки. Едната обхваща плащания за ангажименти свързани с агроекологията и климат, а другата - опазване на застрашени от изчезване местни породи и сортове, важни за селското стопанство“, информираха от МЗХ. И допълниха, че в първата подмярка е включен и контрол на почвената ерозия, както и традиционни практики за сезонна паша.

 

„Няма промяна в изискването бенефициентите по мярката да поемат ангажимент да спазват изискванията по управлението за период от 5 последователни години. Запазва се и минималната площ за участие в мярката - 0,5 ха. Нов момент в мярката е, че за дейността „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ бенефициенти могат да бъдат и научни институции“, съобщиха експерти от земеделското министерство. И припомниха, че и в новия програмен период подпомагането по мярка „Агроекология и климат“ ще е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики.

 

Много важно за земеделските производители е уточнението във връзка с финансирането на стари задължения по ПРСР 2007-2013 г. „Поетите ангажименти по дейности от ПРСР 2007-2013 ще бъдат финансирани от настоящата програма до изтичането и, а от 2016 г. ще бъдат изплатени от бюджета на ПРСР 2014-2020 г.“, обясниха от МЗХ.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!