Производителите на храни с традиционен характер – например българско кисело мляко, както и на земеделски продукти със защитени географски означения, ще работят по нова наредба.
 
 
Земеделското министерство публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица.
 
Парламентът прие в края на миналата година промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Затова сегашната Наредба № 16 от 2007 г. ще бъде изцяло заменена с нова.
 
В проекта е разписан редът за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия (ЕК) за вписване, изменение, възражение и заличаване на вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания.
 
 
Уредени са също и стъпките за вписване в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер. Проектът предвижда предоставяне на временна национална защита на наименованията, чиито заявления спецификации са изпратени в ЕК.
 
Съществено място в бъдещата наредба е отделено на контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер.
 
Ще бъде създаден и публичен регистър на производителите на земеделски продукти и храни с географски означения, производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер, както и на лицата, които осъществяват контрол за съответствие.
 
Предстои създаването на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с традиционно специфичен характер. Срокът за обществено обсъждане на проекта за наредба е до 19 май.