Става ясно вече, че Държавен фонд „Земеделие“ увеличава служителите си със 130 щатни бройки. Част от тях са насочени към две нови дирекции – 25 в „Мониторинг, докладване и оценка“ и 17 в „Специализирани проверки и последващ контрол“.

Анализ: Най-бързо се сменят шефовете на ДФЗ и Агенцията по горите

Създаването им е продиктувано от влизането на страната ни в следващия програмен период и произтичащите от това нови интервенции, администриране и контрол. Представяме накратко очакваната от тях дейност, описана в доклад от земеделския министър Явор Гечев.

Мониторинг, докладване и оценка

Държавите членки трябва да създадат и да използват система за мониторинг на площ като функционална част от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Тя трябва да започне да функционира от 1 януари 2023 г. Ако пълното внедряване на системата от тази дата не е осъществено поради технически причини, държавите членки могат да я пуснат в действие постепенно, като предоставят информация само за ограничен брой интервенции. 

Тази нова дирекция ще отговаря основно за редовното наблюдение, проследяване и оценка на селскостопанските дейности и практики в земеделските площи. Ще използва географски цифрови данни и данни от спътниците Сентинел по програма „Коперник“ или други данни с поне еквивалентна стойност. 

Дирекцията ще идентифицира специфични селскостопански събития и/или характеристики на културите въз основа на систематични сателитни наблюдения, получени върху дадена земеделска площ през годината (или част от нея). Това ще важи за всички интервенции и мерки, посочени в глава II, чл. 65, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

За целта е нужен висококвалифициран персонал в областта на географските информационни системи, дистанционните изследвания, статистиката, анализа, работа с големи масиви данни, финансите, програмирането, аргументират се от Министерството на земеделието. 

Специализирани проверки и последващ контрол

Създаването на второто ново структурно звено е свързано също с констатациите и препоръките от последния сертификационен одит на Европейската комисия, който предвижда подобряване на реда и сроковете за администриране и приключване на сигнали за нередности.

Новата дирекция ще бъде на мястото на досегашната „Противодействие на измамите“, която се закрива. Тя ще отговаря основно за превенцията на всякакви действия или бездействия, които са несъвместими с принципите на законност, отговорност и отчетност, предвидимост, обективност и безпристрастност. 

Звеното ще извършва специализирани проверки по установени нередности, при които са налични данни за сезиране на правоприлагащи органи на национално и европейско ниво и ще осъществява последващ контрол.