Правителството взе решение за отчуждаване на частни ниви за изграждането на автомагистрала „Хемус“ в Североизточна България в участъка от пътен възел „Буховци” до пътен възел „Белокопитово”. 

Българската земя се котира почти тройно по-скъпо от румънската

Имотите, представляващи земеделски земи, се намират в землищата на селата Макариополско и Буховци в община Търговище, и в землищата на селата Черенча и Градище, община Шумен, съобщи правителствената пресслужба.

Собствениците ще бъдат обезщетени с имоти - частна държавна собственост от държавния поземлен фонд, осигурени от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 

Нивите се намират в землищата на село Макариополско, община Търговище, и на селата Черенча, Средня и Струйно в община Шумен. 

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на отчуждаваните имоти в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.