„Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“ - това име носят новите две национални научни програми, които са предлагат за одобрение от Министерския съвет.

Вижте важните срокове за заявяване на пасища

Идеята за новите програми в сферата на селското стопанство е разработена от Министерство на образованието и науката (МОН). Дейностите по програмите ще се извършват от 2021 г. до 2024 г. А финансирането по тях ще бъде за срок от три години като бюджета на всяка една от тях е на обща стойност 4 500 000 лева.

Животновъди обаче не са особено ентусиазирани от предложения проект. Ето какво споделиха те пред Агри.БГ.

“Интересно е по какъв начин браншът ще участва в тази разработка на интелигентни системи и технологии. Никъде не се споменава нищо за фермерите и тяхното участие, както и това на браншовите организации. Не е ясно и как самите институти, които са допустими бенефициенти по програмите, ще идентифицират нашите нужди. Кой ще им ги каже?”, питат фермери.

При растениевъдите ситуацията е същата. А към момента, дори и само проект, фермерите смятат, че с тези програми ще се осъществи поредното източване на средства.

Интелигентно животновъдство

Програмата „Интелигентно животновъдство“ предвижда да се създадат иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно развитие на животновъдството с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда. Изследователите и животновъдите ще имат лесен и контролиран онлайн достъп до средства, ресурси и инструменти за сътрудничество, до високопроизводителни информационни и комуникационни технологии за изчисления. Ще имат възможности за свързване, за съхранение на данни, за достъп до виртуални научноизследователски екосистеми и клиентски мрежи.

И още - програмата “Интелигентно животновъдство” трябва да разработи научна методология, системи и инструменти за моделиране и симулиране на основните процеси в животновъдството: отглеждането, храненето, доенето и почистването в животновъдството, наблюдението на физиологичното състояние на животните, влиянието върху климата, околната среда и др.

Друга също голяма цел на програмата е и разработване на “методика за генетиката и репродукцията в животновъдството”.

Дейностите в програмата за животновъдство са цели 12 на брой:

1: Роботизирани системи за доене – Създаване на системи за автоматичното доене на крави и приложение на роботи в различни процеси на животновъдството.
2: Роботизирани системи и форми за отглеждане на животни – Автоматично хранене, поене, почистване и дезинфекция на помещенията, автоматично претегляне и преброяване на животните и др.
3: Интелигентни системи за осигуряване на генетичен прогрес – Системи за геномна оценка. Системи за сексиране на семенна течност. Създаване на технология за производство на сексирани ембриони.
4: Интелигентни системи за наблюдение и анализ на продуктивността на пасища и ливади – стационарни и мобилни сензорни комплекси за пробовземане и наблюдение на параметрите на почвата и тревостоя, компютърно зрение и дистанционни методи за получаване на информация относно състоянието и качествата на растителната маса.
5: Кибер-физични системи за мониторинг – включващи IoT устройства и сензорни системи за мониторинг на заобикаляща среда, здравето, растежа, поведението, репродукцията, емоциите и стреса на животните, както и GPS маркиране за следене и броене на животните.
6: Кибер-физични системи за интелигентно управление на комплексите за отглеждане на животни – включващи IoT устройства и сензорни системи за контролиране на влажност, температура, вентилация, осветеност, запрашеност, ниво на въглероден двуокис и други параметри.
7: Безпилотни летателни апарати – оборудвани с камери за следене и броене на животните на открито и инфрачервени камери за следене на здравето на животните (следене на температурата).
8: Сервизни роботи и дронове за складиране и/или доставка на готова продукция – за управление взаимодействието с клиентите за събиране и доставка на поръчки, което ще оптимизира процеса, ще повиши капацитета и ще намали срока за доставка.
9: Управление на складови наличности – храни и течности за животните, хладилни складове за месо и мляко. Обработка и разпределение на доставки.
10: ИКТ технологии във финансовата, икономическата и отчетната дейност – оценка на риска, бази данни, комуникации, вътрешна мрежа, интернет.
11: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи.
12: Интелигентно управление на отпадъците като елемент от кръговата икономика – включващо утилизация на биоразградимите отпадъци, намаляване на екологичното замърсяване и повишаване на енергийната ефективност в животновъдните стопанства.

Фермери, започна доказването на реализираното мляко и животни


Интелигентно растениевъдство

Национална програма „Интелигентно растениевъдство“ предвижда чрез целенасочени научни и приложни изследвания, свързани с приложението на изкуствения интелект в земеделието, да се постигне намаляване на разходите за земеделските стопани, подобряване на управлението на почвите и качеството на водите. Целта е да се ограничи използването на торове и пестициди, да се намалят емисиите на парникови газове, да се подобри биологичното разнообразие и да се създаде по-здравословна околна среда за земеделските стопани и гражданите.

Тук двете големи цели са “проучване на възможностите и разработване на модели за използването на роботизирани технологии, сателитни изображения и дигитални методи за диагностика, прогноза и управление на производството на качествена растениевъдна продукция и без негативни ефекти върху климата и околната среда. Като приложните изследвания ще са свързани с внедряване на дигитални технологии в земеделски стопанства, специализирани в производството на полски, технически култури, етерично-маслени култури, плодове и зеленчуци.

В тази програма дейностите са единствено 4, но са разбити на редица поддейности, както следва:

Компонент 1: Дигитални, IoT и роботизирани технологии при производството на растениевъдна продукция. Изграждане на инфраструктура на интелигентно растениевъдство
1.1 „Роботизирани технологии“
1.2 „Авангардни технологии за мониторинг и отглеждане на културите“
1.3 „Инфраструктура на интелигентно земеделие“
1.4 „Сравнителен анализ на възможностите на IoT, безпилотните летателни и роботизираните технологии и идентифициране на варианти за интегрираното им използване“
Компонент 2. Диагностика и прогноза чрез изкуствен интелект
2.1. Растителна и почвена диагностика и прогноза
2.2. „Използване на данни от наблюдения на земята ( RST-TTO)“
2.3. Използване на данни от специализирани феномни платформи за отбор на растения с комплекс от ценни признаци за улесняване на растителната селекция
Компонент 3. „Интелигентна система за управление на земеделските процеси“ 
3.1. „Интелигентна система за управление на  технологиите  при отглеждане на културите“
3.2. Конвергенция на интернет на нещата и големите данни в интелигентно управление на земеделски процеси
3.3.    „Виртуален оперативен център за управление на интелигентно земеделие“
3.4. „Блокови вериги за интелигентно земеделие“
Компонент 4: Изкуственият интелект и дигиталните технологии - двигател на иновативните 
4.1. Системи за софтуерно управление на специфични и динамични бизнес процеси в растениевъдството
4.2. Конкурентоспособност чрез интелигентно растениевъдство
4.3. Развитие на селските райони и човешкия капитал, обусловено от изкуствения интелект и дигиталните технологии


И по двете програми е предвиден бюджет общ бюджет от 4 500 000 лв., разпределен, както следва:
- 2021 г. – 1 800 000 лв.;
-2022 г. – 1 500 000 лв. – индикативна стойност;
-2023 г. – 1 200 000 лв. – индикативна стойност.

Допустимите бенефициенти и по двете програми са единствено аАкредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето образование (ЗВО), както и научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО.

Финансирането на програмата се извършва чрез бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН). Средствата за осигуряване изпълнението на дейности по програмата се разпределят съгласно сключено партньорско споразумение с приложен работен и финансов план за всяка година.


Обществено обсъждане продължава до 5 ноември 2020 г.