От днес, 5 октомври, започва доказването на реализираното мляко и животни. Документи, показващи реализацията на мляко и млечни продукти, които фермерите са произвели, трябва да предоставят всички животновъди, кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020 г. 

Образец на документи за реализиране на продукция

Фермерите трябва да подадат документи по образец на електронен носител в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) не по-късно от 2 ноември. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на необходимите документи.

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 01.10.2019 г. до 30.09.2020 г. съгласно разпоредбите в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Реализиране на мляко и млечни продукти

Документи за реализация на мляко и млечни продукти се подават по четири схеми: 

- Схема за обвързано подпомагане на млечни крави (СМлК) - доказва се мляко;
- Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК) - доказва се мляко;
-  Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) - доказва се мляко или комбинирана реализация;
- Схема за обвързано подпомагане за биволи. 

Инструкции за попълване на образците

Бенефициерите следва да реализират на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти на глава допустимо животно по съответната схема. При попълване на документите фермерите трябва да използват съответната бланкова таблица според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец.

Реализиране на животни 

Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми:

- Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ);
- Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК);
- Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК).

Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от ТУК. Към приложените файлове е изготвена и инструкция за тяхното попълване.