Изпълнителната агенция по селекция и репродукция  в животновъдството (ИАСРЖ) към Министерството на земеделието и храните (МЗХ) работи по проект за изграждане на Национална генетична лаборатория, която ще служи за достоверно, научно обосновано определяне на породната принадлежност на животните на съвременно ниво, което да е признато от международната общност и да позволи извършване на референтни ДНК – анализи.
 
Националната генетична лаборатория ще заработи още в края на май, след като бе подписан договор за доставка на лабораторно оборудване на стойност 499 449,80 лв. без ДДС. Фирмата доставчик бе избрана след проведена процедура по Закона за обществени поръчки и в срок до 25 дни ще достави за Лабораторията автоматизирана система за секвениране и фрагментен анализ на нуклеинови киселини, PCR Апарат, микроцентрофуга, настолна центрофуга за микроплаки, Вортекс, аналитична везна, система за чиста вода, автоматични пипети, флуориметър, ледогенератор, автоклав, хладилник, фризер, термостат и др.
 
 Новата лаборатория ще позволи да бъдат създадени генетични карти на националните породи и да могат ясно да се диференцират породите в България. Ще позволи още да се разкрият закономерности, необходими при разработване на развъдни стратегии и програми за съхранение на генетичните ресурси.
 
След доставката ще бъдат обучени и служители на ИАСРЖ за работа с новото оборудване, което ще позволи Лабораторията да заработи ефективно.
 
Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото  развитие на селските райони“ носи краткото име „За Балкана и хората“ и се изпълнява в Западна и Централна Стара планина в 9 Натура 2000 зони и три парка: „Българка“, „Врачански Балкан“ и „Централен Балкан“. Пет български неправителствени организации работят в сътрудничество за неговото изпълнение (Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците), четири швейцарски организации (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE), както и Министерство на земеделието и храните, представени от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
 
Проектът се бори за наградата Натура 2000 на Европейската комисия в категорията Социално-икономически ползи, а до 8 май чрез онлайн гласуване и за наградата на публиката в конкуренция с избраните 23 проекта.