От днес, 10 юни, влизат в сила промените в Наредба 52 за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между България и държавите-членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти.

 

Наредбата на МЗХ за промяна в Наредба 52 е обнародвана в Държавен вестник, бр. 48 от 10 юни 2014 г. След като през миналата година Наредба 52 беше изменена и допълнена (основно заради влизането на Хърватска в ЕС), сега промените касаят допълнителните разпоредби, чрез които се транспонира европейското законодателство относно търговията с овце и кози на територията на Общността.

 

Наредбата въвежда изискванията на Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарносанитарните изисквания за търговия с овце и кози в рамките на Общността.

 

Наредбата осигурява прилагането на Решение 2013/445/ЕС за изпълнение на Комисията от 29 август 2013 г. за изменение на приложение Д към Директива 91/68/ЕИО на Съвета по отношение на образците на ветеринарни здравни сертификати за търговия в Съюза с животни от рода на овцете и козите, както и ветеринарносанитарните изисквания, свързани с болестта скрейпи и Решение 2013/784/ЕС за изпълнение на Комисията от 18 декември 2013 г. за изменение на образците на ветеринарни здравни сертификати I, II и III за търговия в рамките на Съюза с овце и кози за клане, угояване и разплод, посочени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО на Съвета.

 

Със заключителните разпоредби на Наредба 52 се прави промяна и в Наредба 1 от 2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или междинни продукти за производството им. Според промените при производство на медикаментозни фуражи операторът трябва да възложи на ветеринарния лекар да влага дневната доза от медикаментозния премикс най-малко в половината от дневната дажба на животните, а при преживни животни – най-малко в половината от дневната дажба неминерален допълващ фураж.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!