Министерство на земеделието и храните публикува Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на мерките от Национална програма по пчеларство за периода 2017-2019 година. 
 
На 15 октомври 2016 г. изтича срокът на прилагане на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016. Новата Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2017 – 2019 г., е одобрена с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102 на Комисията. Предвид на това с Проекта на Наредбата се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова помощ по Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2017 - 2019 г.
 
Финансова помощ ще се предоставя за дейности, които допринасят за постигане целите на Националната програма по пчеларство, като: 
 
1. подобряване условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти;
2. повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти; 
3. опазване на пчелната популация, устойчивото й развитие и осигуряване на по- добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.
 
Министърът на земеделието и храните определя със заповед постоянна работна група за управление на Националната програма. В състава на работната група се включват по един представител на пчеларските организации и представители на МЗХ, БАБХ и на ДФЗ.
 
Дейности, които ще се подпомагат:
 
По реда на тази наредба се предоставя финансова помощ за една или за няколко дейности по следните мерки: 
 
- по мярка А Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари за дейност Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед ; 
 
- по мярка Б Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата; 
 
- по мярка В Рационализиране на подвижното пчеларство;
 
- по мярка Г Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност; 
 
- по мярка Д Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Съюза за дейностите: 
а) закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина; 
б) разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства; 
в) разходи за закупуване на пчелни майки. 
 
- по мярка E Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти за дейностите: 
 
а) проучвания на различните фактори влияещи върху размножаването, генетичните промени и здравния статус на медоносната пчела в България. Молекулярни доказателства на причините довеждащи до синдрома на празния кошер. Опити за контрол и превенция на болестите по пчелите; 
 
б) проучване на продуцентите на мана в иглолистните гори в района на Родопите, видов състав, срокове и особеностите в развитието им, манов мед и сроковете и особеностите при събирането му от пчелите; 
 
Условия за финансиране:
 
Финансова помощ ще се предоставя в рамките на предвидения за съответната година бюджет по всяка от мерките на Програмата, като помощта е в размер на процент от одобрените за подпомагане разходи, определен в Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2017 - 2019 г.
 
Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта, които са виновни за предоставяне на декларация с невярно съдържание при предоставяне на информация на ДФЗ във връзка с кандидатстването и получаването на финансова помощ.
 
Един кандидат може да получи еднократно подпомагане в рамките на една финансова година за всяка от дейностите по чл. 4. и не може да подава второ заявление за подпомагане за една дейност по чл. 4, за която през същата година има подадено и одобрено заявление за подпомагане и сключен договор, както и през времето, докато първото заявление е в процес на разглеждане.