Министерство на земеделието и храните организира обучение на българските контролни органи за защита на животните по време на транспортиране.

В семинара ще вземат участие представители на Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните, дирекция „Пътна полиция” на Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Автомобилна инспекция” (ДАИ), двата ветеринарномедицински факултета в страната, Българската Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт (БАСАТ), Национална организация за професионално обучение (НОДИС ООД), списание „Ветеринарна сбирка”, списание „Ветеринарномедицински новини” и Български ветеринарен съюз (БВС).

Семинарът ще протече при следния ред:

Първи ден на 21 май 2013 г.- теоретична част;
Втори ден на 22 май 2013 г. - практична част с упражнение - спиране на камион, превозващ животни на пътя и извършване на проверка и упражнение в събирателен център за животни.

Основни лектори на двудневния семинар са квалифицирани и опитни експерти:
Д-р Младен Томшич - ветеринарен лекар, началник на мобилния екип за контрол на хуманното отношение към животните по пътищата на Службата по безопасност на храните и ветеринарните дейности на Словения;
Д-р Франц Дойч - ветеринарен лекар, инспектор в мобилния екип за контрол на хуманното отношение към животните по пътищата на Службата по безопасност на храните и ветеринарните дейности на Словения;
Д-р Теа Дронич - ветеринарен лекар, лектор от Animal Welfare Foundation, Швейцария;
Лесли Мофат – магистър по етология, лектор от Eyes on Animals, Холандия;
Mаргриит Steendijk - асистент Eyes on Animals;

Лекторите са запознати със спецификата на ситуацията в България и ще запознаят ветеринарните инспектори и служителите от ДАИ и КАТ с методите за ефективното извършване на проверките на пътя. Стратегията и практическите методи, които те прилагат, в своята практика в много други европейски страни са напълно в синхрон с българското законодателство в сферата.

Обучението се организира с помощта на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и съдействие на две фондации – „Animal Welfare Foundation” (www.animal-welfare-foundation.org) и „Eyes on Animals” (http://www.eyesonanimals.com), които извършват наблюдения и проверки по пътищата на Европа на превозвачите на животни за спазването на Регламент на Съвета (ЕО) № 1/2005 и докладват на Европейската комисия за откритите нарушения.

Семинарът ще се проведе на 21 и 22 май 2013 г., в гр. София, в зала „Рубин” на София Принцес Хотел.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!