Проект свързва в мрежа европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации. Неговото име е NEFERTITI, а България е част от платформата.

Настояваме за повече възможности за дребните стопани в ОСП след 2020

„Проектът  NEFERTITI цели да създаде добавена стойност по отношение на прилагане и внедряване на иновации, взаимно обучение и коопериране в мрежи из цяла Европа на хора, имащи отношение към земеделския сектор. Показваме иновации, технологични решения и примери, които улесняват живота на фермерите. По този начин всички тези 17 държави, които участват в проекта, могат да взаимстват опит от своите колеги“, разказа експерт от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) за Агри.БГ.

НССЗ участва в 2 тематични мрежи - мрежа 7 "Подобряване  на ефективността на хранителните вещества в градинарството" и мрежа 9 „Намаляване употребата на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци“. В тази връзка България ще създаде 2 хъба по проекта.


„Мрежите са от сектор „Плодове и зеленчуци”, като едната цели подобряване на ефективността при използването на хранителни вещества в градинарството. В нея ще участват хъбове, създадени на територията на Германия, Холандия, Испания и България. Втората си поставя за цел намаляване използването на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци, като в тази мрежа ще участват хъбове, създадени на територията на Франция, Германия, Португалия, Испания и България“, добави експертът.

Първият хъб – хъб България вече се презентира.

„Хъбът е за взаимно споделяне на иновации, технологии и най-добри практики за намаляване употребата на пестициди и постигане на конкурентноспособно и щадящо околната среда земеделско производство. Той се изгражда на национално ниво, като са включени земеделски производители от различни части на страната и от различни сектори на производството“, обясниха от НССЗ за Агри.БГ.

Основната цел на хъба е да покаже практики за редуциране употребата на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци. 

„В хъба се планира да се проведат експерименти в изследователските институти и демонстрационни ферми относно иновативни технологии и решения за редуциране употребата на пестициди. Ще бъдат организирани и демонстрационни събития, на които фермери, съветници, изследователи и научни работници ще видят резултатите. Не само ще се демонстрират нови практики, но и ще се провеждат теоретични лекции, чрез които ще се постигне по-добро разбиране относно важността от намаляване употребата на пестициди“, добавиха от НССЗ.

По NEFERTITI ще бъдат създадени общо 10 интерактивни тематични мрежи и 45 регионални хъба в 17 държави с участието на фермери, извършващи демонстрационни дейности.


 
Проектът е с продължителност до 31 декември 2021 г. НССЗ, като член на консорциум с 32 участници от 17 страни, е одобрена да изпълнява проект NEFERTITI, който е продължение на други два проекта, финансирани по Програма Хоризонти 2020 на ЕК.

На 19 юли 2019 г. от 10:00 ч. ще бъде организирана поредната демонстрация по проекта. Събитието ще бъде на тема „Иновативна технология за превенция от болести и неприятели и защита от температурен стрес при отглеждането на ягодоплодни (малини) и други овощни видове чрез използването на немска овощарска вар“. 

Демонстрацията се организира съвместно с фирма „Балкан Био Фрукт“ ООД. Мястото на срещата за демонстрация е пред кметството в село Дълбок дол, ловешко, в 10:00 ч.