Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и Басейновите дирекции започват проверки на складовете с пестициди за препарати с изтекъл срок на годност. Това става след издадена от министъра на околната среда и водите Емил Димитров заповед.

Клеймо „опасно за живота“ на българското земеделие - къде е реакцията?

Разпореждането на министъра е установените, излезли от годност пестициди да бъдат оценени в зависимост от потенциалния риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите и да бъде осигурено безопасното им съхранение до окончателното им обезвреждане.

Проблемите със залежалите пестициди датират от 1990 г. и са в резултат на ликвидиране на бившите ТКЗС и АПК. В рамките на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ в съоръжения във Франция, Швейцария, Германия и Белгия, са обезвредени  3 750 тона негодни за употреба пестициди и са почистени 70 склада на територията на цялата страна.

Състоянието на останалите непочистени складове е необходимо да бъде точно определено и редовно проследявано, тъй като неправилното съхраняване на препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност може да причини почвено замърсяване и да наруши качеството на прилежащите водни тела, припомнят експертите.