Владислав Цветанов, началник отдел в дирекция „Развитие на селските райони“ на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) в интервю за Фермер.БГ относно казуса с проектите на Млади фермери, които няма да получат точки за декларирани агроекологични намерения.
 


Г-н Цветанов, как се оценяват проектите по мярка 112 Млад фермер през тази година?
На практика мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери се прилага в България на базата на Наредба 9, в която са посочени изискванията. В тази наредба са описани критериите за допустимост и критериите за оценка. Когато има достатъчно средства по приема, дори след класирането по критериите за оценка, на практика има средства за всички. Сега обаче ситуацията е различна – към приема от миналата година имаше свръхинтерес и средствата на практика не са достатъчни за всички подадени заявления. Тук вече идва ролята на критериите за оценка – те са включени в ПРСР и одобрени от ЕК, в последствие са включени и в самата наредба.

Оценката на всяко едно заявление е индивидуална – то се оценява по едни и същи критерии и се преценява до каква степен отговаря на съответните приоритети. Ако кандидатът отговаря на съответното изискване, получава точки, ако не отговаря – не получава точки и така се форма максимален брой от 100 точки. След като се направи класирането на всички проекти в съответния период на прием, те се класират в низходящ ред – като на първите места отиват проектите с най-много точки. Финансиране получават само най-добрите проекти – т.е. тези, които са получили най-много точки – до чертата, до която стига съответният бюджет.
[news]
Какво се случва, ако има проекти с равен брой точки?
Ако има проекти е еднакъв брой точки, което е напълно възможно да се случи – вече допълнително се гледа датата на подаване на заявлението. Ако има два проекта с еднакъв брой точки, тук има значение и времето.

Тоест – подаденият по-рано проект, е с предимство при равен брой точки...
Точно така! И това е един справедлив и прозрачен начин за оценка на всички заявления.

Млади фермери - растениевъди сигнализираха, че при оценката на проектите им, подадени през 2013 г., ще отпаднат 20 точки за декларирани агроекологични намерения. Така ли е?
Този критерий наистина е включен в критериите за оценка още през 2012 г., носи 20 точки и се прилага за втора година, но сега обстоятелствата са различни. През 2012 г. имаше достатъчно финансов ресурс, докато през 2013 г. интересът беше доста по-голям.
Критерият е разделен на две части – Според първата част на изискването приоритет се дава на млади земеделски производители, които вече са кандидатствали по мярка АЕП. Втората част от изискването е чрез деклариране на намерение от страна на ЗП, че ще кандидатства по АЕП, и ако е подал заявлението си за Млад фермер с такава декларация, той би следвало отново да получи точки. Ето тук обаче идва важният момент...

С декларирането на това намерение...
Точно така. Тъй като това е критерий, прилаган през 2012 г. и тогава земеделските производители са имали възможност да кандидатстват по Млад фермер с вече подадени заявления по мярка 214, тези които само са декларирали това, е можело в кампания 2013 да осъществят своето намерение. За 2013 г. обаче нещата се променят, защото на практика през миналата година кампанията по Агроекология е приключила в края на месец май. Приемът по Млад фермер беше в края на годината – така че тези заявления, които са приети в края на годината, могат да отговорят на този критерий за оценка само в случай, че вече са кандидатствали по мярка 214 в кампания 2013.

А в другия случай с декларирането?
На практика мярка 214 се прилага за периода на ПРСР 2007-2013 и самият кандидат през 2014 г., дори да декларира това свое намерение, не може да го изпълни. Когато ти декларираш нещо, трябва да си с ясното съзнание, че ще го изпълниш в последствие. А в този случай, декларирайки това намерение, в последствие не може да се изпълни, тъй като мярката АЕП е в ПРСР 2007-2013.

Кажете къде, според Вас, се е скъсала нишката и защо в последствие тези млади фермери са разбрали за проблема, пред който ще бъдат изправени?
Не знам дали се е скъсала нишката. Нещата не са променяни от 2012 г. - текстът е един и същ и когато ти декларираш нещо, трябва да си сигурен, че ще можеш да го изпълниш. Сега можем да даваме точки само за тези фермери, които са кандидатствали по АЕП.  На практика, ако ти наистина си искал да кандидатстваш по АЕП през 2013 г., е можело да го направиш, и в последствие да кандидатстваш по мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери в края на годината. Просто хората са се заблудили – видели са, че се вземат точки и за кандидатстване, и за намерение и може би са кандидатствали без да се замислят дали това може да се изпълни в последствие.

Да разбирам ли, че чисто нормативно не е реално и възможно да се предложи вариант, при който да се избегне отпадането на тези 20 точки или то да се компенсира по някакъв начин?
Самите критерии за оценка са включени в ПРСР и съответно в наредбата – остойностени в самите точки...

Как ще коментирате следното предложение на млади фермери: вместо да им се отменят 20 точки, изпълнението на ангажимента им да се удължи на 24 месеца и да се замени изискването за кандидатстване по мярка 214 с новите мерки 10 и 11 на ПРСР 2014-2020?
Такова удължаване на срока ще доведе отново практически до невъзможност за изпълнение на ангажимента, тъй като критерият насочва към мярка от ПРСР 2007-2013.
Догодина кампанията ще има нова програма и мерки. Този критерий е защитен пред ЕК като мярка 112 и е обвързан с мярка 214 от ПРСР 2007-2013.
От догодина хората ще могат да си кандидатстват по новите мерки, което отговаря и на втората част от Вашия въпрос.


Интервю на София БЕЛЧЕВА, Фермер.БГ


© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!