В началото на месец октомври Областните дирекции по земеделие (ОДЗ) публикуваха актуална информация относно сроковете по прилагане на разпоредбите на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за календарната 2021 г. 

Вижте важните срокове за заявяване на пасища

Във връзка с две конкретни питания на читатели на Агри.БГ се обърнахме към експертите на Министерството на земеделието за повече информация.

Въпрос на читател на Агри.БГ: Ако в землището на животновъдния обект няма пасища, може ли да се подаде заявление за съседни землища за споразумение по 37ж ?

Отговор на Министерството: Според действащата разпоредба на чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ( ЗСПЗЗ), в процедура за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади могат да участват само животновъди, които имат регистриран животновъден обект в съответното землище. 

Следователно, масиви за ползване на пасища, мери и ливади се създават по споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землища, в които имат регистриран животновъден обект. 

С процедурата се цели окрупняване на ползваните от животновъдите имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, необходими за отглежданите пасищни селскостопански животни в съответното землище.

Въпрос на читател на Агри.БГ: Могат ли да се включват необработваеми ниви в тези споразумения по 37ж? 

Отговор на Министерството: Процедурата по чл. 37ж  от ЗСПЗЗ не бива да се бърка с регламентирания в чл. 37и от ЗСПЗЗ ред за отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Процедурата по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ дава възможност пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд да се разпределят на правоимащите както в землището, в което имат регистриран животновъден обект, така и в съседни землища при недостиг на пасища, мери и ливади в землището, в което е регистриран обектът, следователно и в землища, в които нямат животновъден обект.