Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата и предлага на Народното събрание да го приеме. Основната промяна предвижда в Министерството на икономиката и енергетиката да преминат дейностите, възложени със Закона на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).


Една от основните цели в управленската програма на правителството е стартиране на процеса по оптимизация на държавната администрация с цел постигане на ефикасност на публичните разходи. Предвидените промени са резултат на експертен анализ на възможностите за оптимизиране на функциите и числеността на персонала на администрациите от системата на Министерството на икономиката и енергетиката и в частност на ДКСБТ.

[news]
В обхвата на функционалната компетентност на министерството се включват издаването на лицензи, удостоверения за регистрация, разрешителни за внос и износ, провеждане на превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на получателите на лицензи, а също така прилагане на мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на стоки от и на територията на България, както и администрирането на регулаторни режими за прилагането на задължителни нетарифни мерки в рамките на Европейския съюз, свързани с количествените ограничения на търговията с трети страни.


В законопроекта са предвидени и изменения в действащи разпоредби с цел засилване на контролните функции на организаторите на стокови тържища и на пазарите на производителите по отношение на качеството на продаваните храни, както и за осигуряване на възможност за проследяване във всеки един момент на реализацията на дадена стока – от момента на постъпването й на тържището или пазара до закупуването й от краен потребител.


Предвидени са и промени, които са насочени към защита на потребителите от продажба на небезопасни за здравето им стоки като се осигурява възможност преди и към момента на осъществяване на съответна сделка да им бъдат предоставени придружаващите стоката документи. Редакции в съществуващи текстове гарантират прозрачност по отношение на цените на хранителните стоки и защита на фискалния интерес на държавата.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!