Земеделският министър Румен Порожанов обяви, че всички необходими ремонти на язовир „Огоста“ и свързаните с него съоръжения ще бъдат изпълнени в срок.
 
 
Подробна информация за това той представи в рамките на парламентарния контрол, като писмен отговор на въпрос от депутата от левицата Атанас Костадинов за техническото и експлоатационно състояние на "Огоста".
 
Язовирът е въведен в експлоатация в края на 1986 г. близо до град Монтана с основно предназначение напояване. Обектът е един от 21 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Аграрното ведомство е отдало техническата експлоатация на язовира и съоръженията към него на оператор.
 
Язовирът е със земнонасипен тип стена, с основните хидротехнически съоръжения - челен преливник, основен изпускател и две водовземни кули. Обектът е определен като стратегически с правителствено постановление и е от значение за националната сигурност, отбелязва министърът.
 
В Констативния протокол от 12 февруари 2018 г. от последната проверка на Държавната агенция „Метрологичен и технически надзор“ (ДАМТН) са дадени предписания, част от които се изпълняват в момента, а за останалите сроковете ще бъдат спазени, допълва Порожанов.
 
 
Агенцията изисква два пъти годишно да се представят протоколи за геодезични измервания на свлачищната зона. През този месец са извършени първоначални измервания на левия скат в зоната на свлачището, като данните се обработват и ще бъдат предадени в срок. Предстои още едно измерване до края на тази година, става ясно от отговора на министъра.
 
Необходимо е да се възстанови технологичното състояние на заскалявката на водния откос. На отделни места в долната част на водния откос има локални хлътвания на каменната броня, които ще бъдат отремонтирани в срок, уточнява Порожанов.
 
На разстояние 300 метра след изхода на основния изпускател има праг, при който бетоновата облицовка на отводящия канал се е компрометирала в къс участък с дължина 10 метра, който предстои да бъде отремонтиран и срокът ще бъде спазен.
 
Очаква се експертно становище за компрометиран сондаж в инжекционната галерия и в зависимост от резултатите ще бъдат предприети мерки. Също така в срок ще бъде осветена напълно горната лява суха част на инжекционната галерия.
 
За последната проверка от Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръжения" (ГД „НЯСС)“ е издаден Констативен протокол от 12 февруари 2018 г. Описаната в него картина изглежда благоприятно. По въздушния откос няма видими деформации, канавките и водостоците са почистени, дренажната призма е изправна, почистена и има добър вид.
 
Освен това според експертите инжекционната галерия е в нормално експлоатационно състояние, основният изпускател е с отремонтирани хидравлични машини и е изправен; бетоновият енергогасител след основния изпускател също е изправен. Електрическото оборудване навсякъде работи.
 
„След отпадането на поливните функции на язовира не се използва един от топлите отвори на водната кула за напояване. Същият се нуждае от ремонт на табления механизъм, въпреки отпадналата необходимост от подаване на води от този отвор“, отбелязва министърът.
 
Румен Порожанов е назначил през януари тази година Технико-икономически съвет по въпросите на хидромелиорацията, който предстои да разгледа представения от оператора "Анализ на техническото състояние на язовир "Огоста".
 
 
До момента са разгледани и приети анализите на язовирите "Панчарево", "Дяково" и "Пчелина". Изготвена е програма и финансова рамка за периода 2018-2020 г. за необходимите ремонтно-възстановителни работи за язовирите, които се управляват от министерството.