Местните инициативни групи (МИГ) могат да обявявят нови приеми извън вече утвърдените стратегии за местно развитие, при наличие на свободен ресурс. Новият срок за представяне в Разплащателната агенция на заверени копия на заявленията, одобрени от МИГ, и придружаващите ги документи, е 30 септември 2014 г. 

 

Това стана възможно с влезлите в сила в началото на седмицата промени в Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за финансиране на стратегии за местно развитие и управление на МИГ. Отпадна и ограничението за сключване на договори до 30 юни 2014 г. Новият срок е до одобряването от Европейската комисия на новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

 

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” (ДФЗ) вече подписа 377 договора, необвързани с правилата за de minimis. В кратки срокове проектите, за които правилата по de minimis важат, ще бъдат проверени за съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. за минималните помощи и кандидатите ще бъдат информирани за резултатите.

 

В България регламентът влезе в сила на 1 юли 2014 г. и ще се прилага до 31 декември 2020 г. Дейностите по всички одобрени проекти за местно развитие трябва да приключат до 30 юни 2015 г. Срокът за изпълнение на дейности за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност е 30 септември 2015 г.

 

De minimis са малки по размер помощи, за които се счита, че не влияят на конкуренцията на единния пазар и затова не е необходимо за тях да бъде уведомена Европейската комисия. Максималната сума, която едно и също предприятие може да получи от една държава членкa по тези правила, e 200 000 евро за всеки период от три данъчни години.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!