Като една от най-важните в новия програмен период от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) определят мярка „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Общият предвиден бюджет по тази мярка е в размер на над 750 млн. евро, което е около 27% от общия бюджет на Програмата. Владислав Цветанов, началник отдел в дирекция „Развитие на селските райони“ на МЗХ, отговарящ за инвестиционните мерки по ПРСР, обобщи четирите направления на мярката:


► Повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства


► Повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията от хранително-преработвателния сектор


► Възстановяване, реконструкция и модернизация на съществуваща или изграждане на нова инфраструктура за напояване и отводняване на земеделските земи, с цел повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства


► Подпомагане на земеделски производители за непроизводствени инвестиции, необходими за функциониране на земеделските стопанства

 


По думите на Цветанов се очаква по мярка „Инвестиции в материални активи“ 3 550 земеделски производители да получат подкрепа за инвестиции в техните стопанства. По разчети на МЗХ по тази мярка ще бъдат подпомогнати за инвестиции, свързани с добавяне на стойност към произвежданата продукция 610 предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Пак по тази мярка се очаква 56 000 ха да бъдат обхванати от напояване, осигурено чрез изграждане на нови или реконструиране на стари напоителни съоръжения.

 

„Анализът, който направихме, показва необходимост от значителна инвестиционна подкрепа в земеделските стопанства и в преработвателния сектор в цялата страна. Има чувствителни сектори в селското ни стопанство, които чрез тази мярка ние приоритетно ще подпомагаме – животновъдство, производство на плодове и зеленчуци, технически и етерично-маслени култури“, заяви Цветанов. Няколко са новите моменти в мярката, които ще подкрепят земеделските производители.

 

Първият са т.нар. колективни инвестиции. „За тях земеделските производители ще получават по-висок процент финансова помощ като увеличението е с 10% над базовия процент от 50%“, обясни Владислав Цветанов. Възможност за фермерите са и интегрираните проекти. От МЗХ бяха категорични, че залагат много именно на интегрираните проекти, каквито да момента не са съществували. „Интегрираният проект ще позволи на фермерите да изпълняват по няколко вида дейности с едно проектно предложение. По този начин един фермер може да изгради с един проект малка животновъдна ферма, малка мандра за преработка на собствената си продукция. Един такъв интегриран проект носи на земеделските производители също допълнителна финансова помощ в рамките на 10% към базовото ниво от 50%“, допълни Цветанов.

 

По думите му комбинирането на колективните инвестиции и интегрираните проекти дават възможност на стопаните и за по-голям лимит по отношение на допустимите разходи за един проект. „През този програмен период на практика изравнихме максималния лимит, предоставян за инвестиции в земеделските стопанства, и лимита, който предоставяме за преработка на земеделска продукция. Към настоящия период 3 млн. евро е максималният размер на допустимите инвестиционни разходи“, обясни експертът. Той подчерта, че по мярката финансово подпомагане могат да получат и млади фермери.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!