Цената на земята в Европа  най-висока в Люксембург – 118 500 евро/ха. След нея се нарежда Нидерландия със средна цена 63 000 евро/ха, следвани от Германия, Франция, Белгия, Дания.

Как Германия защитава земеделската си земя от спекулации

С най-ниски цени в ЕС са парцелите земя в Швеция – 12 000-15 000 евро/ха. Това показва проучване на Кирил Боянов, председател на Областния съюз на земеделските кооперации в Силистра. 
Оказва се, че от бившите социалистически страни България е с най-ниска цена на земята. 

По данни на официалната статистика през 2019 г. средната цена на декар земеделска земя у нас е 1053 лв. Черноземът в Добруджа се търгува на двойно по-високи цени – 2041 лв./дка, като не липсват сделки дори на 2500-2600 лв./дка. Само за 5 години земята в Добруджа е скочила с около 1 000 лв. за декар. 

Високата цена на чернозема е пряко свързана с високите ренти, които получават собствениците на земя. До 2019 г. в Добричка област се изплащаха от 100 до 120-130 лв./дка. 

Въпреки високата цена на земята в Европа, средният размер на рентата в старите членки на ЕС е от 20 до 30 евро на декар. Най-много получават собствениците на земя в Гърция – до 40 евро/дка, посочва в труда си Кирил Боянов. 

В преобладаващата част от страните на ЕС собствениците сами обработват над 75% от земите си. Изключение правят страни като Франция, Белгия и Германия, в които процентът е около 50. Останалата част от поземления фонд е под аренда. 

Във всички европейски страни преобладават семейни ферми, активно подпомагани от държавата, която контролира и регулира поземлените и арендните пазари с оглед уедряване на земеделските стопанства. 

В Нидерландия намесата на държавата в арендните отношения е много силна. Изискването към бъдещите арендатори и наематели са големи: да притежават минимум средно специално или висше аграрно образование и добър практически опит. В страната функционират 6 бюра, които се занимават с управлението на арендните отношения.

В Дания арендата се насърчава от държавата и арендуването заема над 20% от обработваемата земя, а размерът на рентата е в зависимост от реализационната цена на зърното. В Белгия кралят назначава специална комисия, която определя размера на рентата и в тази комисия влизат трима представители от арендаторите, от собствениците на земя и от Министерството на земеделието.

Продължителността на договорите в европейските страни е различна, но тенденцията е за по-дългосрочна аренда. В Унгария например договорите са за 3 години, в Словакия – за 5, докато в Холандия, Дания, Франция е от 9 до 15 години.