Както селското стопанство, така и много други професии продължават да бъдат завладявани от силния пол. По информация на електронното издание ec.europa.eu обаче има все по-голям брой ферми, управлявани от жени. 
 
Последните налични данни от Евростат показват, че средно около 30% от стопанствата в ЕС се управляват от нежния пол.
 
Макар и бавно, делът на жените земеделски производители нараства. През 2005 г. около 27% от стопанствата в ЕС - 28, са собственост на жени, като по-голямата част от растежа идва от разширяването на ЕС от 2004 г. насам.
 
Средният размер на земеделските стопанства, управлявани от жени, е 6.4 хектара, по-малко от половината от стопанствата, управлявани от мъже - 14.4 хектара. 
 
По отношение на продукцията на едно стопанство, земеделските производителки се справят много по-добре от своите колеги мъже: малко под 12 000 евро през 2013 г. в сравнение с почти 40 000 евро в момента. 
 
 
Селскостопанският сектор в Европа е доминиран от по-възрастно население и това със сигурност е вярно, когато става дума за земеделски производители - всъщност данните показват, че само 4,9% от земеделските стопани под 35 години са жени, в сравнение с 6,4% за мъжете. И все пак в другия край на скалата, по-голямата част от земеделските производители на възраст над 65 години, са жени - 40% в сравнение с 27,6% за мъжете.
 
Въпреки че тези цифри ясно подчертават, че ръководителите на земеделските стопанства все още са предимно мъже, данните показват също, че жените са изключително активни в стопанствата, независимо дали в малки семейни ферми или като обикновени работници в земеделските стопанства.
 
Повечето от мерките, подкрепяни или финансирани от ЕС, имат за цел да превърнат селското стопанство в по-привлекателна професия и за двата пола. Подпомагането на доходите на земеделските стопани, допълнително подпомагане на младите земеделски стопани, по-специално модерните селскостопански техники, подпомогнати от сателитите и роботите - също го правят по-привлекателен за всички.
 
Интегрирането на принципа за равенство между половете се решава и чрез програми за развитие на селските райони, финансирани чрез Общата селскостопанска политика (ОСП). Страните от ЕС са длъжни да анализират положението на жените в селските райони и да вземат предвид резултатите от тези анализи при разработването на техните програми за развитие и ролята на жените във фермите.