Няколко ключови промени подготвя министерството на земеделието, храните и горите за условията и реда за подаване на заявления и осъществяване на директните плащания през 2018 г.
 
 
Това стана ясно по време на форума за успешни практики в земеделието „Фермата“, организиран от сп. Enterprise, който се проведе на 30 януари в Стара Загора.
 
Една от промените е, че се изменя Наредба №5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания. 
 
„Ще се изисква попълването на декларация за информираност на стопаните, че се забранява използване на продукти за растителна защита върху земята, оставена под угар, площите с междинни култури или зелена покривка и площите с азотфиксиращи култури“, обясни Аделина Стоянова, експерт от дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ в министерството. 
 
Променят се и текстове в наредба №105 за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на системата ИСАК във връзка със специализираните слоеве и физическите блокове. Въвежда се и слой „Екологично насочени площи“, в който влизат синорите (полски граници), живи плетове и ивици, дървета в редица, ивици допустими площи и полски горички (дървета в група), както и слой „Временно затревени площи“ отделно от постоянно затревените.
 
Що се отнася до директните плащания, първите за тази година ще стартират през март, посочи Стоянова.
Над 794,59 млн. евро е предвиденият бюджет за директни плащания през тази година. От тях почти една трета са за зелени плащания, близо 7% са за преразпределително плащане, под 1% – по схемите за подкрепа на млади земеделски стопани, до 10% – по схемите за дребни земеделски стопани, а 13+2% – за схеми за обвързана подкрепа, пише enterprise.bg.
 
Запазва се схемата за намаление на плащанията – за суми над 150 000  евро е 5%, а за суми над 300 000 евро – 100%. Увеличава се обаче ставката за млади земеделски стопани от 25 на 50% от ставката по схемите за единно плащане на площ.
Запазва се и изискването за диверсификация на културите – стопанства със 75% от обработваемата земя, заето с треви или тревни фуражи, бобови култури и угари независимо от размера на останалата обработваема земя не прилагат диверсификация.
Предвижда се и да се въведе изискване памукът да се прибира в срок до 30 ноември в годината на кандидатстване за подкрепа.