През новия програмен период 2014 – 2020 година, всяка държава членка на Европейския съюз има задължението да създаде и използва своя собствена информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС. 
 
 
 
От тази седмица земеделските стопани имат възможност да кандидатстват по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и това за първи път ще стане през системата ИСУН.
 
Кандидатите по някоя Оперативна програма чрез системата имат възможност да създадат и попълнят своя електронен формуляр за кандидатстване, да прикачат всички необходими приложения към него и да подадат своето проектно предложение.
 
Как става това?  
Първоначално кандидатът трябва да създаде свой профил в системата, което става с въвеждането на име, фамилия, имейл адрес и специален код. 
Става за секунди и системата известява, че на посочения от кандидата имейл ще получи писмо, чрез което да активира профила си. 
 
 
 
След като последва линка, кандидатът трябва да създаде парола, която трябва да съдържа минимум осем знака, като поне два от тях трябва да са: главни букви, малки букви, числа и специални символи. След активирането на паролата, се отваря страница с отворените процедури за кандидатстване. 
 
 
Ако кандидатът иска да кандидатства с проект по мярка 4.2, трябва да натисне линка и след това се отваря страница, на която са описан и приложени за изтегляне необходимите документи за кандидатстване и крайния срок за кандидатстване, който за мярка 4.2 е до 17:30 ч. на 16 май, 2018 г. 
 
Следва да бъдат попълнени данните на кандидата и да се прикачат необходимите документи. Ако има допусната грешка, или някой от документите не е приложен, системата автоматично дава индикация за това. 
 
След като попълните формуляра и след като са описани и прикачени всички приложения имате възможност за приключване на проектното предложение. Това става чрез натискане на бутона „Продължи“ под формуляра, като системата извършва проверка за грешка. 
 
Според насоките за кандидатстване системата позволява дадена процедура да може да се подава електронно или „На хартия“ на адреса, посочен в насоките за кандидатстване. И в двата случая основното за системата е електронният формуляр, който се явява първоизточник на всички данни, така че веднъж въведени електронно, да не се налага тяхното повторно ръчно въвеждане, например по време на оценка, изготвяне на договор, отчитане и т.н.
 
В тази връзка по време на етапа „Оценяване“ е възможно да бъдат поискани от кандидата отстранявания на забелязани неточности във формуляра. Предвидено е тези корекции във формуляра да се извършват от кандидата отново през настоящата система. Именно затова е важно подаването на проектното предложение да става през профила на кандидата.
 
Едновременно с това, подавайки проектно предложение през своя профил, кандидатът декларира и се съгласява комуникацията по време на оценка да става именно през системата чрез този профил, както и да бъде известяван електронно по имейла, асоцииран към профила. Независимо дали подавате проектното предложение „На хартия“ или електронно, е необходимо да използвате менюто „Подай предложение“. Моля внимателно прочетете информацията на страницата и потвърдете, че отговаряте на условията. За да продължите е необходимо да изберете бутон „ПРОДЪЛЖИ“. 
 
За да подадете Вашето проектно предложение електронно, е необходимо да разполагате с електронен подпис. Когато подавате електронно, системата приема по електронен път Вашето окомплектованото проектно предложение и Ви издава регистрационен номер.
 
Използвайки специализираният софтуер на доставчика на Вашия електронен подпис, подпишете изтегления файл с разширение „.isun“. В случаите когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, файлът се подписва от всяко едно от тях. Внимание: Подписването на файла с разширение „.isun“ трябва да е от вид (схема) „Detached signature“. Изходният файл съдържа само електронния подпис, без оригиналния „.isun“ документ и е с разширение „.p7s“ или друг подобен.
 
Подробности можете да намерите тук
 
При запитвания за възникнали проблеми, предложения или въпроси, които се отнасят до функционирането на системата, моля да използвате функционалността за „Обратна връзка“, като подробно опишете възникналия казус. 
На технически въпроси се отговаря, ако са подадени не по-късно от един час преди съответния краен срок. Своевременното съобщаване на проблем при работата със системата е важно за бързо отстраняване на възникналите трудности и успешно подаване на проектно предложение. 
 
Кандидатите трябва да имат предвид, че посочената електронна форма е предвидена само за технически въпроси, свързани с функционирането на ИСУН 2020. Конкретни въпроси и искания за разяснения по процедурите за кандидатстване може да се задават към съответния Управляващ орган.