Площите със селскостопанско предназначение у нас леко намаляват през тази година – с 0,1% до 52 229 250 декара. За сравнение през миналата година те са били 52 261 940 декара. През последните три години делът на тези земи е 47,1% от общата площ на страната. 

Решено: Новият Закон за земята се отлага с поне 1 година

Това показват най-нови данни, публикувани от аграрното министерство. Информацията е получена от ежегодното проучване БАНСИК - Българска анкета за наблюдение на селскостопанската и икономическа конюнктура. 

Анкетата представя информация за заетостта и използването на територията на България.

В категорията „Площи със селскостопанско предназначение“ влизат обработваемата земя, трайните насаждения, постоянно затревените площи със селскостопанско използване - включително високопланински пасища и затревени повърхности със слаб продуктивен потенциал), семейни градини и необработваните повече от пет години земеделски земи.

Наблюдава се благоприятна тенденция към трайно увеличаване на използваните земеделски площи – от 50 214 120 декара през 2016 г. на 50 374 700 декара през тази година.

Прави впечатление, че като цяло обработваемата земя в страната намалява за сметка на разширяването на постоянните пасища и ливади, а също и на овощните насаждения. 

                                    Заетост на земеделските земи в България

Източник: МЗХГ

Обработваемите площи - главно ниви, на които се извършва сеитбооборот, се свиват от 34 809 910 декара през 2016 г. на 34 616 150 декара през 2019 г. Тази тенденция обаче не засяга ключовите култури пшеница и царевица.

Площите, заети с пшеница, неизменно се увеличават и през тази година са достигнали а 12 504 780 декара (през 2016 г. - 12 156 840 декара). При царевицата увеличението е още по-чувствително - от 4 687 620 декара (2016 г.) на 6 415 550 декара.

Източник: МЗХГ

Значителен спад има при площите, заети със слънчоглед. Те намаляват от 9 347 150 декара (2017 г.) на 7 896 040 декара през тази година.

Чувствително се увеличават площите на временните ливади с бобови и с житни растения. Под влияние на животновъдството и във връзка с финансовата подкрепа от европейските фондове през последните четири години системно се разширяват площите с постоянно продуктивни ливади.

От 2016 г. досега увеличението им е с около 160 хил. декара до 3 866 820 декара. Ръст се наблюдава и при други видове пасища: високопланински – 1 255 180 декара (2019 г.) и слабопродуктивни ливади – 8 811 280 декара.

Необработваната земя намалява през тази година до 1 854 550 декара или с 5,3% спрямо 2018 г. Категорията включва изоставени трайни насаждения и неизползваната обработваема земя.

„Тези земи не са използвани за земеделско производство повече от пет години и експлоатационното им възстановяване е възможно с минимални средства“, коментират експертите на земеделското министерство.