Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) е отправил препоръки към България за приключване на поземлената реституция.

Решено: Новият Закон за земята се отлага с поне 1 година

Проектът за нов Закон за земеделските земи, публикуван за обществено обсъждане на сайта на аграрното министерство, не дава решения на този проблем, коментира омбудсманът доц. Диана Ковачева в становище, адресирано до министъра на земеделието Десислава Танева.

Омбудсманът изтъква, че за хиляди граждани възстановяването на правата им не е приключило и те са само „номинални“ собственици, без реален достъп до земя.

Причината за това е, че не са довършени възстановителните и обезщетителните процедури по реда на действащия Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.   

По думите на омбудсмана Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е препоръчал приключване на поземлената реституция, като се въведат в националното законодателство „срокове за изпълнението на административните и съдебни решения на компетентните вътрешни органи, с които е възстановено правото на собственост върху земеделски земи и средство за защита, даващо възможност на заинтересованите лица да получат обезщетение в случай на неспазване на същите тези срокове“.

Диана Ковачева: „Препоръките на ЕСПЧ се основават на констатациите му за системния характер на нарушението на право на собственост по чл. 1 от Протокол 1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, каквото е продължителното неприключване на поземлената реституция в България.“

Новият проект на Закона за земеделските земи не премахва системния характер на нарушеното право на собственост, смята омбудсманът и настоява за баланс в поземлените отношения между едрите и дребни собственици, така че да се избегнат нови осъдителни решения в Страсбург.

Необходима е повече справедливост за дребните собственици и ползватели на земи. 

Проблемите на поземлените отношения трайно присъстват в жалбите на гражданите, показват годишните доклади на омбудсмана, внасяни в Народното събрание. 

Многократно е отправяна препоръката за допълнителни гаранции и повече справедливост в поземлените отношения за „слабата страна“ в лицето на дребните собственици.  

Затова и основен акцент в становището на доц. Диана Ковачева е да се възстанови нарушеният според нея баланс в поземлените отношения и се даде допълнителна защита на правата на дребните и средните собственици при изработването на новия проект.

Мерките, предложени от омбудсмана, са:

    • адекватно данъчно облагане на едрата поземлена собственост;
    • ограничения за притежаването и ползването на земеделски земи;
    • улеснен достъп до земя на безимотни и малоимотни граждани;
    • установяване на минимални размери на арендните/наемните плащания;
    • обвързване на предоставянето на субсидиите за подпомагане на площ с плащането на рента на собствениците на земите по договорите за ползването им; 
    • въвеждане на извънсъдебен ред за разрешаването на свързани с плащанията за ползването на земеделските земи спорове.

Предлагат се и мерки срещу концентрацията на собствеността и ползването на земя, препоръчани от Организацията по прехрана и земеделие, Европейския парламент и Европейската комисия.

„Слабата страна“ в България са милионите дребни собственици на земеделски земи, както и дребните и средните ползватели“, отбелязва омбудсманът в своето становище.