.Днес, 3 февруари, изтича срокът за подаване на първоначални декларации – първи етап, от кандидатстването по схемата за ваучери за горива в земеделието. Фермер.БГ припомня, че първоначалните декларации се подават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица).

 

Необходимо е земеделските производители да представят: Лична карта; Пълномощно (в случай на упълномощаване); Регистрационна карта по Наредба 3. Към датата на подаване на декларацията е необходима актуална регистрация по Наредба 3. Данните по отношение на площи и животни в първоначалните декларации трябва да съответстват на данните съдържащи се в анкетните формуляри към регистрацията по Наредба 3.

 

При животните, които се отглеждат на цикли (т.е. за по-малко от 1 година – например, прасета за угояване и бройлери), се декларира капацитет. С кандидатстването по помощта производителите се задължават да водят дневник по образец за ползвания през годината газьол и да съхраняват фактурите за покупката на газьола.

 

Ваучерите ще се получават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица), като това ще става в периода 1 април – 15 май 2014 г. Необходимо е земеделските производители да представят: Лична карта; Пълномощно (в случай на упълномощаване); Регистрационна карта по Наредба 3. При получаване на ваучерите ЗП трябва задължително да има регистрация за 2013/2014 стопанска година.

 

Окончателните декларации (втори етап) се подават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица), като крайният срок за това е 15 януари 2015 г. В окончателните декларации ЗП декларират действително изразходеното гориво през 2014 г., като това количество трябва да отговаря на количеството в дневника. Необходимо е земеделските производители да представят: Лична карта; Пълномощно (в случай на упълномощаване); Регистрационна карта по Наредба 3. Анкетен формуляр (Справка от електронния регистър по Наредба 3).

 

Ваучерите ще се получават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица), като това ще става в периода 1 февруари – 15 март 2015 г. Необходимо е земеделските производители да представят: Лична карта; Пълномощно (в случай на упълномощаване); Регистрационна карта по Наредба 3. При получаване на ваучерите ЗП трябва задължително да има регистрация за 2013/2014 стопанска година.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!