Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) е една от системите за управление, въведени с цел прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП). Нейната задача е да осигури надеждност и проверимост на данните, в рамките на годишното докладване за качеството на изпълнението. Тема на заседанието на Работната група по хоризонтални земеделски въпроси, беше именно тази интегрирана система.
 
 
ЕК представи две от основните концепции в Хоризонталния регламент, касаещи ИСАК – система без предварително подаване на заявления от стопаните и система за мониторинг на площите. И двете системи целят опростяване, дигитализация и предполагат да бъдат разработени в детайли от държавите членки, така да съответстват на посоката и елементите на стратегическия план, да обслужват както контрола, така и докладването. 
 
Системата функционира на основата на електронни бази данни и географски информационни системи, които позволяват обмен и интегриране на данни. Системата за идентификация на земеделските парцели е гръбнакът на ИСАК. Тя позволява уникална идентификация и правилно локализиране на земеделските парцели. Подаването на заявление за подпомагане е задължително. 
Геопространственото заявление също остава задължително, като в него има  приложение, с което парцелите могат да се идентифицират. 
 
Държавите членки продължиха дискусията с цел изясняване на насоките на редакции на текстовете за индикаторите, управлението и одобрението на стратегическия план, съобщи ОДЗ-Кюстендил. Председателството представи обобщен документ за всички предвидените правомощия на ЕК в делегираните актове, а Комисията разясни аргументите за необходимостта и принципите, заложени в предложените оправомощавания.
 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg