Министерството на земеделието и храните публикува проект на  Наредба за прилагане на подмярката за храмовете - 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от новата ПРСР.

 

Цели на подмярката и допустими дейности:

Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР има за цел да повиши качеството на живот и да запази културната идентичност и традиции в селските райони. По подмярката ще се подпомагат проекти, които допринасят за постигане на целта и.

 

По подмярката се предоставя финансова помощ за следните допустимите за подпомагане дейности - възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

 

Допустими за подпомагане кандидати и териториален обхват:

Подпомагат се проекти, представени от местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.

По подмярката се подпомагат проекти, които се осъществяват на територията на общините от селските райони на Република България, посочени в приложение № 3 към проекта на наредба.

 

Финансови условия:

Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи и 75 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи.

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат, е левовата равностойност на 1 000 000 евро, а максималният размер на общите допустими разходи за един проект не може да надхвърля левовата равностойност на 400 000 евро.


Приоритет по мярката се предоставя за:

1. Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности;

2. Проекти с включени инвестиции според културната и обществена значимост на обекта.

Критериите за подбор и тяхната тежест ще бъдат определени от Комитета за наблюдение на ПРСР на заседание, което ще се проведе през месец февруари 2016 г.

 

Разпоредбите на проекта на наредба се основават на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ПРСР и на разпоредбите на правото на ЕС. В проекта на наредба са включени и разпоредби, гарантиращи предоставяне на финансова помощ за обосновани разходи, и минимизиращи риска от създаване на изкуствени условия за заобикаляне на правилата.

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:

Проектът не предвижда разходването на допълнителни средства от бюджета на Министерство на земеделието и храните. Финансовите средства ще бъдат предвидени в сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция.

 

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020