Над 70 уведомления за инвестиционни планове за стопанисване на овощни градини, пчелини, развитие на зеленчукопроизводство и животновъдство, са представени за становища в РИОСВ – Велико Търново за последните две седмици на месец юни.

 

Общо 25 са за стопанисване на овощни градини, 13 са за стопанисване на пчелини и 11 за отглеждане на зеленчуци. По две уведомления са подадени за косене на ливади и люцерна, а също така и за отглеждане на лозя и зърнени култури. Три от тях са за отглеждане на овце.

 

Статистиката сочи, че документите се подават главно от физически лица от почти всички общини на територията на инспекцията (без Сухиндол и Стражица).

 

Най-голям брой – 12, са уведомленията за стопанисване на овощни градини в землищата на селата Средно село и Калайджии, общ. Златарица. 8 са за стопанисване на пчелини и отглеждане на зеленчуци и плодове в населени места от община Габрово. По 7 уведомления има от общините Севлиево, Горна Оряховица и Свищов, следват Велико Търново, Елена, Павликени с по 6 уведомления.

 

Експерти от инспекцията извършват проверка на документите (скица на имота, акт за собственост или договор за наем, удостоверение за регистрация на животновъден обект) за съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. За издаденото становище не се заплаща такса.

 

Становищата са част от необходимите документи, с които земеделските стопани могат да кандидатстват по Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014- 2020.