Младите земеделски стопани могат да кандидатстват за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) до 14 юни.
 
 
Това припомниха експерти от Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) и Националната служба за съвети в земеделието, на форум за подмярката, по време на който те обясниха процедурата за подбор на проекти.
 
„По подмярката са допустими единствено кандидати, които са физически лица на възраст от 18 до 40 години включително към датата на подаване на проектното предложение и които притежават достатъчни професионални умения и компетентности. Кандидати могат да бъдат и еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон, като собственикът на капитала на ЕООД или на ЕТ също трябва да е на възраст от 18 до 40 г. и да притежава достатъчни професионални умения и компетентности. Те ще могат да кандидатстват с проекти на стойност 25 000 евро, като не е необходимо съфинансиране от тяхна страна. Общият бюджет на процедурата е 43 027 600 лв.“, каза Николай Николов, старши експерт в НССЗ.
 
Обяснено беше за какви точно дейности може да се кандидатства и беше поставен акцент върху това, че бизнес планът, който се подава, задължително трябва да доказва увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с левовата равностойност на 4000 евро. 
 
 
Силвия Ангелова, експерт „Логистика и информация“ в ОИЦ-София, показа стъпка по стъпка как става електронното кандидатстване по мярката чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) и отговори на различни въпроси, свързани с електронния подпис на кандидата.  
 
Тя допълни, че експертите от ОИЦ-София са на разположение на всички, които се интересуват от мерките по ПРСР, както и от всякакви въпроси, свързани с оперативните програми, финансирани от  Европейските структурни и инвестиционни фондове. ОИЦ-София се намира на бул. „Витоша“ 99 и работи всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 часа.