Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) на Европейския парламент (ЕП) ще акцентира в днешното си заседание върху здравеопазването на животните и регламентирането на дейностите в тази област. Целта е да бъдат намерени ефективни механизми за реагиране при болести по селскостопанските животни. Ще бъде изслушан доклад по проекта за нов регламент относно здравеопазването на животните.

 

В анализа се посочва, че действащата уредба в областта на здравеопазването на животните включва близо 50 основни директиви и регламенти и около 400 акта от вторичното законодателство, някои от които приети още през 1964 г. „Към момента липсва цялостна стратегия в областта на опазването на животните и не се обръща достатъчно внимание на профилактиката“, е записано в аналитичната част на проекта. Целта на новия регламент е насърчаването на здравеопазването на животните чрез профилактика за намаляване на заболеваемостта на животните като по този начин се окаже подкрепа на селското стопанство.

 

Според вносителите на доклада вниманието трябва да се насочи върху дългосрочните превантивни мерки и върху съвместната работа на всички заинтересовани страни. „Необходимо е въвеждането на всеобхватни общи принципи, които да позволят изграждането на опростена правна уредба, която да предостави възможност за бърза реакция в случай на нововъзникващи болести по селскостопанските животни. Успоредно с това новото законодателство трябва да гарантира същото качество на реакция като предвиденото в действащото законодателство в посока на намаляване на въздействието на болестите по животните върху здравето на хората от една страна и от друга – запазване на хуманното отношение към животните“, е записано в мотивите на доклада.

 

Предвижда се изграждането на ефективни системи за надзор и реагиране при спешни случаи на национално равнище и на равнище ЕС. В основата на политиката за здравеопазването на животните трябва да бъде интегриран новият подход, основан на профилактиката и насочен към стимулите, да се предвиди ясно и равностойно разпределение на функциите и отговорностите между компетентните органи, институциите на ЕС, секторът на селското стопанство и собствениците на животни и други.

 

Проектът предвижда въвеждане на категоризация на болестите като основа за намеса от страна на ЕС, както и дефинирането на ефективни механизми за бързо реагиране в случай на болести, включително нови предизвикателства, като например нововъзникващи болести. В същото време проектът акцентира на въвеждането на опростени процедури като се вземе предвид спецификата на дребните земеделски стопани и микропредприятията и се премахнат необоснованите административни тежести и разходи, когато това е възможно.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!