След реформата на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС се прилагат нови, специфични правила за продажби на полски култури, говеждо и телешко месо и маслиново масло, живи животни чрез организации на производители или асоциации на организации на производители. По-конкретно, новите правила позволяват на производителите да предлагат съвместно на пазара тези продукти, ако са спазени някои условия - тези организации на производители трябва да повишат значително ефективността на земеделските стопани, като им предоставят помощни услуги, например съхранение, разпространение или транспорт; както и количеството, търгувано от организацията, не трябва да надвишава определени прагове.
 
В тази връзка Европейската комисия отправя покана за представяне на становища относно проекта на нови насоки относно прилагането на антитръстовите правила на ЕС в селското стопанство. Отговори по обществената консултация могат да бъдат подавани до 5 май 2015 г. В зависимост от получените отговори Комисията ще направи преглед на своето предложение, като целта е окончателните насоки да бъдат приети до края на 2015 г. 
 
Сега Комисията предоставя насоки относно начина, по който тези нови правила могат да се използват най-добре, за да се даде тласък на инвестициите и растежа, като същевременно се запазва равнопоставеността между всички оператори на единния пазар. По-специално в проектонасоките се дават: примери за начина, по който организациите на производители могат да предоставят услуги, които повишават значително ефективността за земеделските стопани; насоки за това как да се проверява, че обемите, пуснати на пазара от организациите на производители, не надвишават определени граници; и ситуациите, при които органите за защита на конкуренцията могат да прилагат предпазна клауза и кога могат да подновят или анулират договори за съвместно търгуване на организация на производители.
 
Националните органи за защита на конкуренцията на държавите членки и техните министерства на земеделието вече са били консултирани по това предложение, поясняват от ЕК. Комисията приканва заинтересованите страни да представят своите мнения по проектонасоките.
 
Отговорите могат да бъдат изпращани до 5 май 2015 г. На конференция, която ще се състои на 4 март 2015 г., Комисията ще представи предложенията пред заинтересованите страни, националните органи за защита на конкуренцията и министерствата на земеделието. Пълният текст на предложението може да бъде намерен тук:

 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!